Luonnonvarakeskus (Luke) tuottaa metsien tuotanto- ja käyttömahdollisuusarvioita metsätalouden toimijoiden käyttöön. Arviot perustuvat valtakunnan metsien inventoinnin tietoihin.

Tavoitteena on tuottaa yhä monipuolisempia arvioita siitä, miten metsävarat riittävät kestävästi eri käyttötarkoituksiin, kuten metsäteollisuuden perinteisille tuotteille tukille ja kuidulle, biojalostamoihin ja erilaisille ekosysteemipalveluille. Ekologinen ja sosiaalinen kestävyys on toistaiseksi otettu laskelmissa huomioon aineistoon sisältyvinä metsänkäytön rajoituksina tai optimoinnin rajoitteina.

Vuonna 1994 valmistuneesta 8. inventoinnista lähtien arviot on tuotettu simulointiin ja optimointiin perustuvalla MELA ohjelmistolla. Hakkuumahdollisuusarviot laatuselosteineen ovat katsottavissa MELA Tulospalvelusta.

Hakkuumahdollisuudet suuremmat kuin toteutuneet hakkuut

Uusimmat hakkuumahdollisuusarviot perustuvat vuosina 2014–2018 mitattuun valtakunnan metsien 12. inventoinnin maastoaineistoon. Puuntuotannon metsämaalle laskettu suurimman ylläpidettävissä*) olevan aines- ja energiapuukertymän arvio (SY) on vuosille 2016–2025 80,5 miljoonaa kuutiometriä runkopuuta vuodessa, ja sen ennakoidaan ylittävän 89 miljoonan kuutiometrin tason vuosina 2036–2045.

Hakkuukertymätaso on korkeampi kuin viime vuosina toteutuneiden hakkuiden taso, sillä metsäteollisuus käytti vuosina 2016–2018 kotimaista ainespuuta (tukki- ja kuitupuun mitat täyttävää raakapuuta) keskimäärin vajaa 65 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Lisäksi metsähakkeena ja kotitalouksien polttopuuna runkopuuta käytettiin vajaa yhdeksän miljoonaa kuutiometriä vuodessa.

*) Huomioitu teknis-taloudellinen kannattavuus, metsänhoidon suositukset ja erilaiset metsänkäytön rajoitukset kuten suojelupäätökset. Lisäksi hakkuukertymien ja nettotulojen taso ei saa alentua laskelma-ajan kuluessa.

Runkopuun hakkuukertymä.

Hakkuumahto kertoo hakkuumahdollisuudet ilman kestävyyttä ja kannattavuutta

Metsänhoidon suositusten mahdollistama ainespuukertymä ilman kestävyyden tai kannattavuuden huomioimista (hakkuumahto) vuosille 2016–2025 on 140 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Taloudellisesti kannattavasti korjattavissa olevaa aines- ja energiarunkopuuta (suurimman nettotulon arvio NT) on 109 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Tällöin hakkuureserviin jää vuodessa vajaa 32 miljoonaa kuutiometriä ainespuun mitat täyttävää runkopuuta.

Suurimman ylläpidettävissä olevan hakkuukertymän arviossa hakkuureservi on 60 miljoonaa kuutiometriä vuodessa ja vuosina 2016–2018 toteutuneiden hakkuiden tasolla (TH) runsas 67 miljoonaa kuutiometriä vuodessa.

Ainespuun hakkuukertymä ja -reservi.

Hakkuiden lisäysmahdollisuudet pääosin mäntyä

Vuosina 2016–2018 keskimäärin toteutunut runkopuun hakkuukertymä on 91 prosenttia suurimman ylläpidettävissä olevan hakkuukertymäarvion ensimmäisen kymmenvuotiskauden (2016–2025) tasosta ja 85 prosenttia koko kolmenkymmenen vuoden (2016–2045) keskimääräisestä tasosta. Suurin osa tästä erosta johtuu männyn ainespuukertymästä, erityisesti mäntytukista.

Hakkuiden lisäysmahdollisuudet painottuvat Pohjois-Suomeen. Myös keskisessä Suomessa on hakkuiden lisäysmahdollisuuksia. Sen sijaan osassa Etelä-Suomea, erityisesti Kaakkois-Suomessa, vuosina 2016–2018 toteutunut hakkuutaso on ylittänyt suurimman ylläpidettävissä olevan runkopuun kertymätason. On kuitenkin huomattava, että vertailukohtana käytetty toteutuneiden hakkuiden kolmen vuoden aikajakso on varsin lyhyt.
Tilastoidut (2016-2018) ja SY-arvion (2016-2045) hakkuukertymät.

Yläreunan kuva: Erkki Oksanen, Luke.

Katso myös