Luonnonvarakeskus (Luke) tuottaa metsien tuotanto- ja käyttömahdollisuusarvioita metsätalouden toimijoiden käyttöön. Arviot perustuvat Valtakunnan metsien inventointitietoihin.

Tavoitteena on tuottaa yhä monipuolisempia arvioita siitä, miten metsävarat riittävät kestävästi eri käyttötarkoituksiin, kuten metsäteollisuuden perinteisille tuotteille tukille ja kuidulle, biojalostamoihin sekä tulevaisuudessa laajemmin myös muille ekosysteemipalveluille. Ekologinen ja sosiaalinen kestävyys on toistaiseksi otettu laskelmissa huomioon aineistoon sisältyvinä käytönrajoituksina tai optimoinnin rajoitteina.

Vuonna 1994 valmistuneesta 8. inventoinnista lähtien arviot on tuotettu simulointiin ja optimointiin perustuvasta MELA ohjelmistosta. Hakkuumahdollisuusarviot laatuselosteineen ovat katsottavissa MELA Tulospalvelusta.

Klikkaamalla pikkukuvaa saat kustakin kohdasta esiin havainnollista infografiikkaa.

 


puuvaranto-fiPuuta voidaan hakata kestävästi tulevien vuosien isoihinkin tarpeisiin

Puuntuotannon metsämaalle laskettu suurimman ylläpidettävissä*) olevan aines- ja energiapuukertymän runkopuun tilavuus on vuosille 2011–2020 noin 81 miljoonaa kuutiota vuodessa, ja sen ennakoidaan ylittävän 86 miljoonan kuution raja vuosina 2021–2030. Metsäteollisuus käytti vuosina 2013–2014 kotimaista ainespuuta (tukki- ja kuitupuun mitat täyttävää raakapuuta) keskimäärin 56 miljoonaa kuutiota vuodessa. Lisäksi metsähakkeena ja kotitalouksien polttopuuna runkopuuta käytettiin noin yhdeksän miljoonaa kuutiota vuodessa. Viime aikoina esillä olleiden investointisuunnitelmien toteutuminen lisäisi puun käyttöä jopa 15 miljoonaa kuutiometriä vuodessa.

*) Huomioitu teknis-taloudellinen kannattavuus sekä erilaiset käytön rajoitukset kuten suojelupäätökset.

 
hakkuumahdollisuudet-kuva2bSuurinumeroinen hakkuumahto kertoo hakkuumahdollisuudet ilman kestävyyttä ja kannattavuutta

Metsänhoitosuositusten mahdollistama ainespuukertymä ilman kestävyyden tai kannattavuuden huomioimista (hakkuumahto) vuosille 2011–2020 on 134,6 miljoonaa kuutiota vuodessa. Tästä määrästä taloudellisesti kannattavasti korjattavissa olevaa puuta (suurin nettotulo) on 109 miljoonaa kuutiota vuodessa. Tällöin hakkuureserviin jää vuodessa 25,4 miljoonaa kuutiota.

Suurimman ylläpidettävissä olevan hakkuukertymän (suurin kestävä) arviossa hakkuureservi on 54 miljoonaa kuutiota vuodessa ja vuosina 2011–2013 toteutuneiden hakkuiden (toteutuneet hakkuut) tasolla 59 miljoonaa kuutiota vuodessa.

 

hakkuumahdollisuudet-kuva3Kestävät hakkuumahdollisuudet kohonneet metsävarojen kasvun myötä

Kestävät hakkuumahdollisuudet ovat kohonneet 1980-luvun 7. inventoinnista noin 40 prosenttia, hehtaarikohtaisesti lähes 50 prosenttia. Lisäystä on ollut erityisesti kuitupuussa.

 

 
hakkuumahdollisuudet-kuva14b

Hakkuiden lisäysmahdollisuudet suurimmat Turku-Joensuu-linjan pohjoispuolella

Suurin ylläpidettävissä oleva hakkuukertymäarvio vuosille 2011–2020 ylittää vuosina 2011–2013  toteutuneiden hakkuiden tason 22 miljoonalla kuutiolla vuodessa (Etelä-Suomessa 15,5 ja Pohjois-Suomessa 6,5 miljoonalla kuutiolla).

Hakkuita voidaan lisätä kestävästi etenkin Turku-Joensuu linjan pohjoispuolella. Kaakkois-Suomessa, metsäteollisuuden perinteisellä keskittymäalueella, mahdollisuudet lisätä hakkuita ovat rajallisimmat.

 

Yläreunan kuva: Erkki Oksanen, Luke.

Katso myös