Puuston vuotuinen kasvu Suomessa ylittää hakkuut ja luontaisen poistuman noin 20 miljoonalla kuutiometrillä. Metsien suurin ylläpidettävissä oleva hakkuumahdollisuus on lähivuosina runsaat 80 miljoonaa kuutiometriä ja muutaman vuoden kuluttua lähes 90 miljoonaa kuutiometriä runkopuuta, kun viime vuosina hakkuukertymät ovat olleet noin 70 miljoonaa kuutiometriä vuodessa.

suomi
Kuva: Essi Puranen, Luke.

Metsien tilan pitkät aikasarjat ovat kestävän metsätalouden perusta

Luonnonvarakeskus (aiemmin Metsäntutkimuslaitos) on seurannut Suomen metsien tilaa valtakunnan metsien inventoinneilla (VMI) 1920-luvulta lähtien. VMI on metsien ja metsävarojen seurantajärjestelmä, joka tuottaa tietoa alueittaisista ja koko maan

  • metsävaroista – puuston määrästä, kasvusta ja laadusta
  • maankäytöstä ja metsien omistussuhteista
  • metsien terveydentilasta (VMIn tiedote 15.11.2017)
  • metsien monimuotoisuudesta
  • metsien hiilivaroista ja niiden muutoksista

Näitä tietoja ja niiden pohjalta laskettuja skenaarioita metsien tulevasta kehityksestä  käytetään tutkimusaineistona sekä päätöksenteon tukena valtakunnallisessa ja alueellisessa politiikassa, metsäteollisuudessa ja kansainvälisissä raportoinneissa.

Nykyisin kansainvälisten tilastojen (esim. FAO Global Forest Resource Assessment), prosessien (esim. Ministerial Conference on the Protection of Forests in Europe, Forest Europe) ja sopimusten (esim. YK:n ilmastosopimus) vaatimukset edellyttävät Suomen tuottavan tilastotietoja metsien ja maankäytön kehityksestä.

Nyt käytettävissä olevat uusimmat metsävaratilastot perustuvat VMI13:n mittauksiin vuodelta 2019 ja VMI12 mittauksiin vuosilta 2015-2018.

VMI:n maastoaineiston ja satelliittikuvainformaation yhdistelmänä tuotetaan myös kuntakohtaiset metsävaratiedot ja ajantasaiset metsävarakartat.

Uusiin tietotarpeisiin ratkaisuja tutkimus- ja kehittämistyöstä

Viime aikoina on keskusteltu runsaasti toisaalta puun riittävyydestä metsäteollisuuden uusiin investointeihin ja toisaalta hakkuiden lisäyksen puuntuotannollisesta ja ekologisesta kestävyydestä.

MELA (Metsälaskelma) -ohjelmisto on järjestelmä, jonka avulla voidaan laatia erilaisia laskelmia ja skenaarioita metsien tulevaisuuden kehityksestä kansainvälisen, kansallisen ja alueellisen päätöksenteon tueksi – olipa kyseessä metsäpoliittinen päätöksenteko, metsäteollisuuden investointipäätökset tai metsätalouden kestävyyden arviointiin liittyvät seikat.

Vaatimukset metsävaratiedon sisällölle ja ajantasaisuudelle ovat muuttuneet voimakkaasti VMI:n historian aikana, kysyntää on yhä enemmän etenkin helposti saatavilla oleville luotettaville tiedoille.  Menetelmiä ja järjestelmiä kehitetään jatkuvasti. Uudet teknologiat ja innovaatiot tarjoavat uusia mahdollisuuksia  metsävaratiedon keräämiseen, hallintaan, jalostamiseen ja jakeluun.

Yläreunan kuva: Erkki Oksanen, Luke.

 

Katso myös