Hirvieläimistä – hirvi, valkohäntäkauris, metsäkauris, metsäpeura ja poro – merkittävin metsissä vahinkoa aiheuttava laji on hirvi. Kymmenennessä Valtakunnan metsien inventoinnissa (VMI 10) hirvien todettiin aiheuttaneen taimikkotuhoja noin 741 000 hehtaarin alalla vuosina 2004–2008, mikä vastaa noin 19 prosenttia koko maan taimikoista. Mäntytaimikoissa tuhoja oli noin 24 prosentilla.

Hirvivahinkojen määrä näyttää viime vuosina kääntyneen laskuun hirvikannan vähentämisen vuoksi. Hirven lisäksi metsille aiheuttavat pienessä määrin tuhoja valkohäntäkauris, metsäkauris ja poro.

Hirvien aiheuttamien metsävahinkojen määrä on laajasti katsottuna yhteydessä hirvikannan kokoon, mutta tuhojen ja hirvikannan yhteys ei ole suoraviivainen. Koko Suomen tasolla tarkasteltuna hirvikannan vaihtelu näkyy samansuuntaisena trendinä metsien hirvivahinkojen kanssa, mutta jo Etelä-Suomen ja Pohjois-Suomen erillinen tarkastelu muuttaa hirvikannan ja metsävahinkojen yhteyden selvästi epämääräisemmäksi.

lowres__D6B0134_eo1207
Kuva: Erkki Oksanen/Luke

Hirvi aiheuttaa metsävahinkoja pääasiassa katkomalla puuntaimien latvakasvaimia, mutta myös oksien syönti ja varttuneiden puiden kuoren jälttäminen ravinnoksi voivat aiheuttaa vakavia tuhoja. Tyypillisin hirvivahinkokohde on 1–3 metrin mittainen taimikko, jonka valtapuulajina on mänty.

Metsä- ja valkohäntäkauriit vioittavat yleensä pienempiä taimia kuin hirvi. Ne voivat vikuuttaa mäntyä, kuusta ja lehtipuita. Manner-Suomessa niiden aiheuttamat tuhot ovat toistaiseksi olleet merkittäviä lähinnä paikallisesti tiheimpien kantojen alueilla. Ahvenanmaalla metsäkauris on aiheuttanut merkittäviä tuhoja havupuiden pienille taimikoille. Pohjois-Suomessa poro riipii kesällä lehtiä, minkä vuoksi erityisesti rauduskoivu uudistuu heikosti poronhoitoalueella.

Tutkimuksen tavoitteena vähentää metsien hirvivahinkoja

Luonnonvarakeskuksessa tutkitaan monipuolisesti hirvieläinten elinympäristön valintaa ja ravinnonkäyttöä sekä niiden vaikutuksia metsiin ja metsätalouteen. Valtakunnan metsien inventointi tuottaa kattavaa tietopohjaa hirvivahinkojen määrästä ja sijoittumisesta erityyppisissä metsissä. Tutkittavia teemoja ovat esimerkiksi hirven käyttämät elinympäristöt eri vuodenaikoina, hirvivahinkojen määrään ja vahinkoriskiin vaikuttavat tekijät, hirvieläinten laidunnuksen vaikutus metsäekosysteemiin sekä hirvivahinkojen vähentämisen menetelmät. Lisäksi tutkitaan hirven tekemien puustovaurioiden pitkän aikavälin vaikutuksia metsän kasvuun ja tuotokseen sekä saatavan puuraaka-aineen laatuun. Tutkimusta tehdään yhteistyössä useiden kotimaisten yliopistojen kanssa.

Tutkimustulokset hirvieläinten vaikutuksista metsiin luovat tietopohjaa hirvieläinkantojen hoitoon ja metsätalouden suunnitteluun liittyvään päätöksentekoon. Tieto metsävahinkojen määrästä ja sijainnista auttaa mitoittamaan ja kohdistamaan metsästystä oikein. Metsätaloutta palvelee tieto vahinkojen vähentämisen menetelmistä ja potentiaalisten vahinkoalueiden sijainnista.

Yläreunan kuva: Erkki Oksanen, Luke

Katso myös