Metsiemme hirvieläimistä – hirvi, valkohäntäkauris, metsäkauris, metsäpeura ja poro – merkittävin metsissä vahinkoa aiheuttava laji on hirvi. Yhdennessätoista Valtakunnan metsien inventoinnissa (VMI 11) hirvieläinten todettiin aiheuttaneen metsikön laatua alentaneita tuhoja noin 520 000 hehtaarin alalla vuosina 2009–2013. Tyypillisin tuhokohde olivat männyntaimikot, joiden tuhoala oli 310 000 hehtaaria, mikä on 16 prosenttia taimikoista.

Valtaosa VMI:ssä todettavista hirvieläintuhoista on hirven aiheuttamia. Hirven lisäksi metsätuhoja aiheuttavat valkohäntäkauris, metsäkauris ja poro. VMI 11:sta varmasti muun hirvieläimen kuin hirven aiheuttamia tuhoja todettiin 3 900 hehtaarin alalla.

Hirvien aiheuttamien metsävahinkojen määrä on yhteydessä hirvikannan kokoon, mutta tuhojen ja hirvikannan yhteydessä on alueellisia eroja. Koko Suomen tasolla tarkasteltuna hirvikannan vaihtelu näkyy samansuuntaisena trendinä metsien hirvivahinkojen kanssa, mutta jo Etelä-Suomen ja Pohjois-Suomen erillinen tarkastelu muuttaa hirvikannan ja metsävahinkojen yhteyden selvästi epämääräisemmäksi. Viime vuosien hirvikannan alentaminen näkyy selkeämmin Etelä-Suomen hirvituhojen vähenemisenä. Pohjois-Suomessa taas pienempikin hirvikanta riittää aiheuttamaan merkittäviä metsätuhoja.

lowres__D6B0134_eo1207
Kuva: Erkki Oksanen/Luke

Hirvi aiheuttaa metsävahinkoja pääasiassa katkomalla puuntaimien latvakasvaimia, mutta myös oksien syönti ja varttuneiden puiden kuoren jälttäminen ravinnoksi voivat aiheuttaa vakavia tuhoja. Tyypillisin hirvivahinkokohde on 1–3 metrin mittainen taimikko, jonka valtapuulajina on mänty.

Metsä- ja valkohäntäkauriit vioittavat yleensä pienempiä taimia kuin hirvi. Ne voivat vikuuttaa mäntyä, kuusta ja lehtipuita. Manner-Suomessa niiden aiheuttamat tuhot ovat toistaiseksi olleet merkittäviä lähinnä paikallisesti tiheimpien kantojen alueilla. Ahvenanmaalla metsäkauris on aiheuttanut merkittäviä tuhoja havupuiden pienille taimikoille. Pohjois-Suomessa poro riipii kesällä lehtiä, minkä vuoksi erityisesti rauduskoivu uudistuu heikosti poronhoitoalueella.

Tutkimuksen tavoitteena vähentää metsien hirvivahinkoja

Luonnonvarakeskuksessa tutkitaan monipuolisesti hirvieläinten elinympäristön valintaa ja ravinnonkäyttöä sekä niiden vaikutuksia metsiin ja metsätalouteen. Valtakunnan metsien inventointi tuottaa kattavaa tietopohjaa hirvivahinkojen määrästä ja sijoittumisesta erityyppisissä metsissä. Tutkittavia teemoja ovat esimerkiksi hirven käyttämät elinympäristöt eri vuodenaikoina, hirvivahinkojen määrään ja vahinkoriskiin vaikuttavat tekijät, hirvieläinten laidunnuksen vaikutus metsäekosysteemiin sekä hirvivahinkojen vähentämisen menetelmät. Lisäksi tutkitaan hirven tekemien puustovaurioiden pitkän aikavälin vaikutuksia metsän kasvuun ja tuotokseen sekä saatavan puuraaka-aineen laatuun. Tutkimusta tehdään yhteistyössä useiden kotimaisten yliopistojen kanssa.

Tutkimustulokset hirvieläinten vaikutuksista metsiin luovat tietopohjaa hirvieläinkantojen hoitoon ja metsätalouden suunnitteluun liittyvään päätöksentekoon. Tieto metsävahinkojen määrästä ja sijainnista auttaa mitoittamaan ja kohdistamaan metsästystä oikein. Metsätaloutta palvelee tieto vahinkojen vähentämisen menetelmistä ja potentiaalisten vahinkoalueiden sijainnista.

Yläreunan kuva: Erkki Oksanen, Luke

Katso myös