Ilmastonmuutos voi lisätä hyönteisten ja sienitautien aiheuttamia tuhoja sekä lisätä myrskytuhojen riskiä.

Hyönteisten aiheuttamat tuhot voivat lisääntyä

Ilmastonmuutos ei automaattisesti lisää kaikkia hyönteistuhoriskejä, mutta se edistää joidenkin hyönteistuhojen lisääntymistä ja uusien lajien leviämistä maahamme. Kuusimetsissämme hyönteistuhot ovat aiemmin olleet harvinaisia, mutta kirjanpainajan ja muiden kaarnakuoriaisten aiheuttamien tuhojen riski on kasvanut. Pidemmällä aikavälillä myös havununnan aiheuttamien tuhojen riski muodostunee Etelä-Suomessa varteenotettavaksi.

Lapin koivikoille tyypillisiä ovat tunturimittarin ja viime aikoina myös hallamittarin joukkoesiintymät. Laajoja koivikoiden pinta-alaa vähentäneitä tuhoja on viimeksi sattunut 1960-luvulla ja tämän vuosisadan alussa. Talvien ääriminimilämpötilojen nousu on johtanut tuhoille alttiiden koivikoiden pinta-alan kasvuun.

Sienitautien aiheuttamat tuhot voivat lisääntyä

Juurikäävät ovat merkittävimpiä metsätauteja Etelä-Suomessa, missä lämpötilan nousu lisää niiden aktiviteettia puiden kasvua enemmän. Eri-ikäisrakenteiset metsät ovat niille erityisen alttiita. Ilmastonmuutos lisää juurikääpätuhoja pohjoisessa ja myös useimmat muut sienitaudit hyötyvät ilmastonmuutoksesta poislukien lumipeitteestä hyötyvät lajit.

Suurin riski metsillemme muodostuu kansainvälisen kasvi- ja kasvimateriaalikaupan mukana leviävistä uusista tuhonaiheuttajista. Euroopan maihin niitä saapuu keskimäärin yksi kymmenessä kuukaudessa. Saapuneista taudeista joka neljäs voi tappaa puita. Lisäksi ilmastonmuutos muokkaa ilmastoamme vierasperäisille tuhonaiheuttajille sopivaksi.

Metsätautiriskiä voi vähentää huolehtimalla juurikäävän torjuntatoimenpiteiden laadukkuudesta, hyvän metsänhoitotavan mukaisista käsittelyistä, käyttämällä kotimaassa tuotettuja taimia metsissä ja puutarhoissa sekä lisäämällä puulajiston monimuotoisuutta. Kasvupaikkaa eteläisempien siemenalkuperien käyttöä on vältettävä.

Myrskytuhojen riski kasvaa

Ilmaston lämpenemisen myötä maaperä on yhä lyhyemmän osan talvesta roudassa. Tämä heikentää puiden ankkuroitumista maahan ja kasvattaa tuhoriskiä talvimyrskyjen aikana. Kaatumavaara on suuri erityisesti alueilla, joilla juurikääpä on heikentänyt puiden juuristoja ja tyveyksiä. Myös myrskytuulissa voi tapahtua muutoksia. Eri tuhonaiheuttajien, kuten myrskyjen ja tuhohyönteisten, yhteisvaikutukset voivat vahvistaa ilmastonmuutoksen vaikutuksia metsätuhoihin.