Metsäpolitiikan avulla pyritään ohjaamaan metsänomistajien tekemiä valintoja ja metsien käyttöä yhteiskunnan kannalta toivottuun suuntaan. Kansainväliset painotukset vaikuttavat yhä useammin kansallisen politiikan sisältöön.

Metsäpolitiikan avulla ohjataan metsä- ja luonnonhoitoa, hakkuita ja puun korjuuta. Metsäpolitiikan keinot on perinteisesti jaettu

  • normatiiviseen säätelyyn kuten metsälainsäädäntö,
  • taloudelliseen ohjaukseen kuten Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki (Kemera) ja verotus sekä
  • informaatio-ohjaukseen kuten metsänomistajien neuvonta ja metsäsuunnittelu.

Kun yhteiskunnan metsien käyttöä koskevat painotukset muuttuvat, metsänomistajia ja metsien käyttöä pyritään ohjaamaan muuttamalla edellä mainittuja instrumentteja.

Metsäpolitiikka on kansallisessa päätösvallassa. Vaikka Euroopan unionilla (EU) ei ole yhteistä metsäpolitiikkaa, se vaikuttaa metsäpolitiikan sisältöön muun muassa ilmasto-, ympäristö- ja energiapolitiikan kautta. Myös kansainväliset sopimukset ohjaavat metsien käyttöön liittyviä politiikkavalintojamme.

Nämä politiikkatavoitteet voivat olla keskenään ristiriidassa: toisaalta vaaditaan lisäämään metsien suojelua ja hiilinieluja, toisaalta odotetaan entistä enemmän puuta teollisuuden ja energiantuotannon tarpeisiin. Kotimaisella metsäpolitiikalla pyritään sovittamaan yhteen näitä keskenään mahdollisesti ristiriidassa olevia tavoitteita.

Politiikkatavoitteiden toteutuminen riippuu markkinamekanismeista ja siitä, kuinka hyvin politiikkaohjaus onnistuu muokkaamaan markkinoita toivottuun suuntaan. Väärin asetetut tavoitteet ja virheellisesti rakennetut keinot voivat aiheuttaa peruuttamattomia menetyksiä metsäluonnolle ja metsien käytölle.

Luke tukee metsäpolitiikan valmistelua monin tavoin

Luke julkaisee kaksi kertaa vuodessa suhdannekatsauksen. Ennuste toimii metsäsektorin eri toimijoiden päätöksenteon tukena. Kuvassa ennuste vuodelle 2019. Klikkaa kuva suuremmaksi. MAK Media.

Metsätalouden alkutuotantoa tuetaan Suomessa vähän. Valtion suora tuki yksityismetsätalouden metsänhoidon ja metsänparannustöiden rahoitukseen on ollut 1970-luvulta saakka reaaliarvoltaan vajaat 60 miljoonaa euroa. Metsätalouden kannustinjärjestelmää ollaan uudistamassa, ja Luke tuottaa työtä varten taustaselvityksiä. Luke on tuottanut tietoa myös erilaisista verokysymyksistä, jotka liittyvät metsien käyttöön, omistamiseen ja omistusjärjestelyihin.

Ilmastonmuutoksen hillitsemiseen on jo rakennettu ja valmistellaan jatkuvasti monenlaisia politiikkatoimenpiteitä niin globaalisti, EU-tasolla kuin kansallisesti. Metsät ovat keskeisessä roolissa sekä hiilen sitomisessa että varastoinnissa, kun pyritään kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa. Vuoden 2020 jälkeistä EU:n energia- ja ilmastopolitiikkaa laaditaan parhaillaan. Metsille ollaan nyt ensimmäistä kertaa kaavailemassa roolia myös EU:n päästövähennyksissä sisällyttämällä metsät päästötavoitteeseen niin sanotun vertailutason avulla.

Luke vastaa sekä maatalous- että maankäyttö- ja metsäsektorin kasvihuonekaasuinventaariosta. Luken tehtäviin kuuluu myös vertailutason arviointi Suomelle. Lisäksi Luke tuottaa erilaisia skenaariotarkasteluja metsien käytön vaikutuksista hiilivarastoihin ja hiilinieluihin.

Lukessa on kehitetty metsä- ja energiapolitiikkasektorit kattava malli, FinFEP arvioimaan erilaisia skenaarioita ja politiikkavaikutuksia. Mallia on hyödynnetty useissa tulevaisuuden ennakointi- ja politiikkatarkasteluissa, ja sen kehitystyö jatkuu.

Luke analysoi myös metsäteollisuustuotteiden markkinoita sekä puumarkkinoita ja julkaisee kaksi kertaa vuodessa suhdannekatsauksen. Ennuste toimii metsäsektorin eri toimijoiden päätöksenteon tukena. Luke vastaa myös YK/UNECElle toimitettavasta vuosittaisesta Suomen metsäsektorin nykytilaa ja lyhyen aikavälin ennusteita sisältävästä maaraportista.

Metsätalouden harjoittaminen vaikuttaa metsäluonnon monimuotoisuuteen. Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman (METSO) tavoitteena on pysäyttää metsäisten luontotyyppien ja metsälajien taantuminen ja vakiinnuttaa luonnon monimuotoisuuden suotuisa kehitys. Luke seuraa ja raportoi METSO-ohjelman toteutumista, vaikutuksia ja kehittämistarpeita sekä tuottaa ohjelman toteuttamista tukevaa tutkimustietoa.

Metsäpolitiikkatutkimus palvelee ensisijaisesti päätöksentekijöitä mutta myös käytännön metsäammattilaisia sekä etujärjestöjä. Myös kansalaiset ja kansalaisjärjestöt ovat kiinnostuneita politiikkapäätösten vaikutuksista ja kustannuksista.

Yläreunan kuva: Erkki Oksanen, Luke.