Metsänjalostus on keskeinen osa viljelymetsätaloutta ja metsäpuiden siemenhuoltoa, jolla turvataan perinnöllisesti korkeatasoisen ja monimuotoisen siemenen saatavuus metsänviljelyyn koko maassa. Suomessa jalostettavat puulajit ovat mänty, kuusi ja rauduskoivu, haapa, tervaleppä ja ja siperianlehtikuusi.

Metsänjalostus luo uutta kasvua

Biotalouden tuotosodotusten täyttäminen edellyttää metsävarojemme kasvattamista ja runsasta, kestävää hyödyntämistä. Yksi tehokas tapa vastata haasteeseen tarjoutuu metsänuudistamisen yhteydessä.

Valtaosa metsiemme vuotuisesta uudistusalasta, noin sata tuhatta hehtaaria, viljellään joko istuttamalla tai kylvämällä. Viljelymateriaalin valinnalla uuden metsän tuottoon voidaan vaikuttaa helposti ja pitkäkestoisesti. Jalostettujen siementen ja taimien hyvä kestävyys, laatu ja tuotos antavat kiertoajan kuluessa lisäarvoa niin metsänomistajalle kuin koko metsäelinkeinolle. Nykyisin jo noin kolme neljäsosaa metsänviljelyyn tuotetuista taimista kasvatetaan maassamme jalostetuista siemenistä.

Korkealaatuista jalostettua siementä

Jalostustyön ja jalostetun viljelyaineiston tuottamisen lähtökohdaksi on luonnonmetsistä valittu tuhansia kasvultaan ja laadultaan erityisen hyviä puuyksilöitä, pluspuita. Jalostettu siemen tuotetaan siemenviljelyksissä, joihin parhaiden pluspuiden perimä on monistettu varttamalla. Siemenviljelyksessä pluspuiden vartteet saavat risteytyä vapaasti keskenään tuulipölytyksen avulla.

Jälkeläisissä erinomaisten vanhempien perintötekijät yhdistyvät sattumanvaraisesti. Samat yhdistelmät voisivat periaatteessa syntyä myös luonnossa, mutta vain hyvin pienellä todennäköisyydellä. Siemenviljelyksellä edullisten perintötekijöiden yhdistymisen todennäköisyyttä on lisätty tuomalla samaan viljelykseen pluspuita laajalta alueelta.

Siemenviljely on toistaiseksi ainoa menetelmä, jolla metsäpuiden jalostuksen tuloksia on siirretty laajassa mitassa käytäntöön Suomessa ja muualla Euroopassa. Sen rinnalle kuuselle on kehitteillä nopeampi ja tehokkaampi menetelmä, jolla jalostettuja kuusen taimia tuotettaisiin siemenalkioista kasvullisen solukkomonistuksen avulla.

Jalostusohjelma ohjaa toteutusta

Metsänjalostus on jatkuva prosessi: haluttuihin ominaisuuksiin suotuisasti vaikuttavia perintötekijöitä rikastetaan jokaisessa puusukupolvessa vuorottelevien toimenpiteiden, valinnan, risteyttämisen ja testauksen avulla. Metsänjalostuksen etenemisnopeus on muihin viljelykasveihin verrattuna hitaampi metsäpuiden pitkän sukupolven välin takia. Lisäksi tuotos-, laatu- ja kestävyysominaisuuksissa ilmenevien perinnöllisten erojen todentaminen kenttäkokeiden avulla vie huomattavasti kauemmin (10–20 vuotta) kuin muilla kasveilla.

Metsänjalostuksen toteutusta ohjataan pitkän aikavälin suunnitelman, jalostusohjelman avulla. Jalostusohjelmassa määritellään keinot, joilla varmistetaan jalostushyötyjen kertyminen ja samalla metsäpuiden runsaan luontaisen perinnöllinen muuntelupohjan säilyminen puusukupolvesta toiseen.

Luonnonvarakeskuksen viranomaistoimintaa

Luonnonvarakeskus vastaa Suomessa metsänjalostuksesta yhteiskunnallisena palveluna, viranomaistehtävänä, joka palvelee metsänomistajia, jalostetun siemenen tuottajia ja koko metsätaloutta.

Yläreunan kuva: Erkki Oksanen, Luke

Katso myös