Pääpuulajiemme vuotuiset siemensatovaihtelut ovat huomattavan suuria. Suurimmat vuotuiset siemensadot voivat männyllä olla parhaimmillaan satakertaisia ja kuusella jopa tuhatkertaisia heikoimpiin siemenvuosiin verrattuna. Varsinkin kuusella voi esiintyä useita huonoja siemensatoja peräkkäin.

Luonnonvarakeskus (Luke) julkaisee valtakunnallisia siemensatoennusteita männylle, kuuselle ja koivulle. Pisimmillään siemensatoennusteet voivat ulottua koivulla vajaan vuoden, kuusella 1,5 vuoden ja männyllä jopa 2,5 vuoden päähän tulevaisuuteen.

Kukinta- ja siemensatoennusteet palvelevat erityisesti metsänuudistamisen päätöksentekoa ja siemenhuoltoa. Käytännön metsätalouden kannalta tärkeintä on kyetä ennustamaan luotettavasti nimenomaan parhaimmat ja huonoimmat satovuodet.

Männyn hedekukinnot, kuva: Erkki Oksanen, Luke.

Ennusteita kannattaa hyödyntää

Ennusteiden tarjoamaa tietoa voidaan käyttää hyväksi esimerkiksi metsän uudistamistavan valinnassa. Jos ennusteet lupaavat huonoa siemenvuotta, kannattaa luontaista uudistamista suunnittelevan metsänomistajan mieluummin turvautua viljelyyn tai siirtää uudistamistoimet seuraavaan hyvään käpyvuoteen.

Ennusteiden avulla metsänomistajalla on myös paremmat mahdollisuudet ajoittaa uudistamishakkuut ja maanpinnan käsittely ajankohtaan, jolloin puissa on valmistumassa runsas ja hyvälaatuinen siemensato. Tämä on tärkeää, koska maan taimettumiskunto heikkenee nopeasti muokkauksen jälkeen ja seuraavaan hyvään siemensatoon saattaa kulua useampi vuosi aikaa.

Koivun siemennorkot, kuva: Erkki Oksanen, Luke.

Siemensatoennusteet palvelevat metsäpuiden siemenhuoltoa erityisesti Pohjois-Suomessa, missä jalostettua siemenviljelyssiementä ei ole samalla tavalla saatavilla kuin etelämpänä. Hyvinä siemenvuosina, jolloin sato on määrältään runsas ja laadultaan hyvä, Pohjois-Suomessa järjestetään mittavia käpykeräyksiä, jolloin siemeniä hankitaan talousmetsistä niin sanottuna metsikkökeräyksenä.

Metsätalouden ohella koivun kukintaennusteet kiinnostavat erityisesti siitepölyallergikkoja. Hedenorkkohavaintojen perusteella saadaan yleiskuva siitä, millainen koivun siitepölykevät on odotettavissa. Tämä tieto auttaa muun muassa siitepölyallergikkoja, lääketeollisuutta ja apteekkeja ennalta varautumaan tulevaan siitepölykauteen.

Siemensatojen seurantaan ja ennusteisiin kohdistuu myös paljon yleistä mielenkiintoa, koska metsäpuiden siemensadot suurine vuosivaihteluineen ja monine seurausvaikutuksineen ovat hyvin näkyviä luonnonilmiöitä. Esimerkkinä mainittakoon monien siemeniä syövien lintulajien suurvaellukset hyvien siemensatojen perässä ja oravien kannanvaihtelut.

Yläreunan kuvassa kuusen siemeniä hangella, kuva: Erkki Oksanen, Luke