Metsänkasvatuksen menetelmät ovat monipuolistuneet. Metsänomistajien metsilleen asettamat tavoitteet ja metsien eri käyttömuotojen yhteensovittaminen edellyttävät luotettavaa tutkimukseen perustuvaa tietoa toimenpiteiden vaikutuksista niin metsänkasvatuksen taloudelliseen kannattavuuteen kuin metsän muihinkin arvoihin. Lukessa kehitettyä Motti-ohjelmistoa voidaan käyttää eri tavoin käsiteltyjen metsiköiden kehityksen ennustamiseen.

Motti tuottaa tietoa metsien käsittelyn vaikutuksista

Kasvu- ja tuotostutkimusten keskeiset tulokset kokoavan Motti-ohjelmiston avulla voidaan vertailla erilaisia metsänkasvatuksen vaihtoehtoja.  Motilla voidaan tarkastella metsänhoidon tai hoitamattomuuden, puulajivalinnan, kasvatusketjujen tai yksittäisten metsänhoitotoimenpiteiden vaikutuksia puuston kehitykseen, hakkuukertymiin, metsänkasvatuksen kannattavuuteen tai vaikkapa puustoon sitoutuneen hiilen määrään. Ohjelmiston avulla tarkastellaan esimerkiksi sitä, miten puusto kehittyy luontaisesti, kannattaako turvemailla kunnostusojitus, tai mitä seurauksia on harvennusten viivästymisestä.

Motilla voidaan tuottaa myös pitkän aikavälin skenaariolaskelmia, joissa otetaan huomioon eri metsänkasvatustoimenpiteiden tai niiden tekemättä jättämisen vaikutukset puuston kasvuun ja kehitykseen, hiilensidontaan sekä taloudelliseen kannattavuuteen. Laskenta tuotetaan aina metsikkötasolla, josta tulokset voidaan koota tietylle alueelle tai koko maan tasolle. Motti-ohjelmistoa kehitetään jatkuvasti kuvaamaan entistä luotettavammin ja tarkemmin metsikön rakennetta ja kehitystä eri toimintaympäristöissä. 

Motti soveltuu moneen tarkoitukseen

Mottia käyttävät muun muassa metsänomistajat metsänkasvatuspäätösten tukena, yritykset päätöksenteon ja neuvonnan tukena sekä tutkijat tutkimuksen työkaluna. Motista on tehty erillinen versio OpeMotti, joka on kehitetty oppilaitoksille opetuskäyttöön. SuojeluMotti on työkalu viranomaisille, metsäkohteen määräaikaisen suojelun puuntuotannollisten ja taloudellisten vaikutusten tarkasteluun. Lisäksi Motti-ohjelmistosta on toteutettu erilaisia asiakkaille räätälöityjä ohjelmistoratkaisuja.