Metsät ovat tärkeä luonnonvara. Metsien hyödyntämisessä tulee ottaa huomioon niin ekologinen, taloudellinen, sosiaalinen kuin kulttuurinenkin kestävyys. Tämän päivän metsien käsittely on monitavoitteista.

Metsänkasvatuksen puuntuotannollisena tavoitteena on hyvälaatuisen ja arvokkaan puuraaka-aineen tuottaminen kestävästi ja kannattavasti. Samalla korostetaan metsien merkitystä ilmaston muutoksen hillinnässä ja metsien kykyä sopeutua ilmastonmuutokseen.

Puuntuotannon ohella tavoitteena on ylläpitää metsien elinvoimaisuutta, jolloin säilytetään niiden hyvä kyky sitoa ja varastoida hiiltä ilmakehästä. Metsien käsittelyn tulee myös turvata metsien monimuotoisuus. Näin ollen metsänkasvatuksen tutkimus ottaa huomioon puuntuotannon ohella myös muiden käyttömuotojen edellytykset.

Metsänkasvatusmenetelmien laaja kirjo

Metsänkasvatus taimikosta varttuneeksi puustoksi on ketju toimenpiteitä, joilla ohjataan puuston kehitystä haluttuun suuntaan.  Metsänkasvatuksen toimenpiteillä voidaan vaikuttaa puuston kasvuun ja kehitykseen niissä puitteissa, jotka puulaji, kasvupaikka ja ilmastolliset olosuhteet muodostavat.

Kokeilla selvitetään muun muassa taimikonhoidon vaikutuksia puuston kehitykseen. Kuva: Erkki Oksanen, Luke

Metsä uudistetaan kasvupaikalle parhaiten soveltuvalla puulajilla joko viljelemällä tai luontaisesti. Viljeltäessä käytetään mieluiten jalostettua alkuperää olevia siemeniä tai taimia. Taimien nopea alkukehitys turvataan varhaisperkauksella ja taimikonhoidolla. Puiden kasvua voidaan lisätä myös kasvuolosuhteita parantamalla esimerkiksi kasvatuslannoituksilla ja turvemaiden kunnostusojituksilla.

Hakkuissa puuta korjataan talteen kuitu- ja tukkipuuna, toisinaan myös energiapuuna. Harvennushakkuilla säädellään puuston tiheyttä, puulajisuhteita ja puiden kokojakaumaa. Harvennuksissa jätetään kasvamaan hyväkasvuiset ja hyvälaatuiset puut. Näin lisätään arvokkaan järeän puun tuotosta. Harvennukset tuottavat myös hakkuutuloja metsänomistajalle. Kiertoajan loppuun kasvatettu puusto korjataan päätehakkuussa, minkä jälkeen alue jälleen uudistetaan luontaisesti tai viljellen uudeksi metsäksi.

Tietoa kertyy pitkäaikaisilta metsikkökokeilta

Metsien kasvu- ja tuotostutkimuksessa tutkitaan laaja-alaisesti eri tekijöiden, kuten kasvuolosuhteiden ja metsissä tehtävien toimenpiteiden vaikutuksia puuston kehitykseen.  Arvokasta tukea tutkimukseen saadaan pitkäaikaisilta metsikkökokeilta, joissa eri tavoin käsiteltyjä metsiä on seurattu toistuvin mittauksin vuosia ja vuosikymmeniä, toisinaan jopa koko kiertoajan yli ulottuvia aikoja. Kokeilla selvitetään muun muassa taimikonhoidon, harvennustavan ja -voimakkuuden, kasvatuslannoituksen tai kunnostusojituksen vaikutuksia puuston kehitykseen.

Tietoa käytäntöön metsänomistajille, yrityksille sekä päättäjille

Metsien kasvu- ja tuotostutkimus tukee käytäntöä metsänkasvatuksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Tietoa tuotetaan suomalaisista metsänkasvatuksen olosuhteista sekä eri kasvatustoimenpiteiden ja niiden yhdistelmien vaikutuksista kasvuun ja hakkuukertymiin. Tutkimuksissa otetaan huomioon taloudellinen kannattavuus sekä muut kuin puuntuotannolliset tavoitteet. Tuloksena on laaja kattaus tutkimustietoa ja työkaluja metsänomistajien ja muiden päätöksentekijöiden käyttöön.

Tutkimusten aikajänteet ulottuvat lyhyistä muutaman vuoden mittaisista vertailulaskelmista pitkän ajanjakson, esimerkiksi vuosisadan mittaisiin, skenaariolaskelmiin. Vastaavasti tarkastelut voivat ulottua metsikkötasolta laajemmalle, jopa koko maan kattavalle alueelle.

Yläreunan kuva: Erkki Oksanen, Luke.