Suomalaisen metsän kasvu pienistä taimista varttuneeksi puustoksi kestää lähemmäs sata vuotta. Mallien avulla voidaan kuvata metsien tilaa ja ennustaa puuston tulevaa kehitystä metsänkasvatustoimenpiteiden kanssa tai ilman niitä.

Puulajit, kasvupaikka ja ilmasto-olosuhteet sekä ihmisen puuttuminen metsän kehitykseen vaikuttavat puustodynamiikkaan eli siihen, miten puusto määrä ja rakenne ajan myötä kehittyvät. Tietämys metsien ja puiden ekologiasta ja biologiasta yhdistettynä vuosikymmenten kuluessa kerättyyn mittaustietoon puuston kehityksestä eri olosuhteissa ja eri tilanteissa ovat mahdollistaneet kehityksen kuvaamisen matemaattisilla malleilla.

Mitatusta tiedosta malleiksi

Metsien kasvu- ja tuotostutkijoiden kehittämillä malleilla kuvataan yksityiskohtaisesti metsän kehityksen eri vaiheita. Mallien laadinnassa on laajasti hyödynnetty erilaista mittaustietoa sekä tarkkaan mitatuista ja kontrolloiduista metsänkäsittelykokeista (esimerkiksi harvennus- ja viljelykokeet) että laajoja metsäalueita kattavista inventointiaineistoista (esimerkiksi valtakunnan metsien inventointikoealat).

Yksinkertaisimmillaan malli kuvaa vain yhden ominaisuuden kehitystä, esimerkiksi puun läpimitan kasvua, ja siihen vaikuttavia tekijöitä, kuten kasvupaikan viljavuutta ja metsikön tiheyttä. Metsikön pitkän kehityskaaren kuvaamiseen tarvitaan kuitenkin useita malleja ja niiden yhteisvaikutusten huomioon ottamista. Metsikkösimulaattori on ohjelmisto, jossa useita malleja soveltamalla voidaan tuottaa puuston kehitysennusteita erilaisissa olosuhteissa kasvavissa ja eri tavoin käsitellyissä metsissä.

Mallit ovat tutkimuksen ja suunnittelun työkaluja

Malleja käytetään työkaluina niin käytännön työssä kuin tutkimuksessakin. Mallien käyttö mahdollistaa olosuhteiden ja toimenpiteiden vaikutusten tarkastelun ja vertailun sekä ennusteiden tekemisen. Mallien merkitys korostuu metsien hitaan kehityksen ja niissä viiveellä näkyvien vaikutusten tutkimuksessa. Metsikön kehityksen ennustaminen mahdollistaa esimerkiksi tulevien hakkuukertymien määrän arvioinnin, töiden toteutuksen suunnittelun ja taloudellisten investointien suunnittelun.