Suomessa tilarakenteen muutos on EU-aikana ollut nopeaa, ja tilojen määrä on vähentynyt 41 prosenttia vuosien 1995–2014 välisenä aikana. Tilakoko on kasvanut ja viljelyssä oleva kokonaispeltoala on pysynyt ennallaan. Muutosta on tapahtunut myös resurssienkäytössä ja erikoistumisessa. Maaseutu monialaistuu, joten yritystoiminnan tutkimukselle ja kehittämiselle on jatkuva tarve.

Maatalouden perustuotantoyritysten koko kasvaa ja muiden, monialaisten pienyritysten määrä nousee. EU-jäsenyysaikana maataloustuotemarkkinoiden hintavaihtelut ovat lisääntyneet merkittävästi.

Toimintaympäristön muutosten huomioon ottaminen ja talousprosessin osaaminen tulevat entistä tärkeämmiksi. Tulevaisuuteen suuntaavat, kasvuhakuiset ja toimintaansa jatkuvasti kehittävät maatalous- ja maaseutuyrittäjät tarvitsevat päätöksentekonsa tueksi kattavaa tietoa.

Yritysrakenteen polarisoituessa ja erilaistuessa talousprosessin kehittämiseen ja tuotannon ohjauksen hallintaan vaaditaan yhä räätälöidympiä ratkaisuja. Luonnonvarakeskuksessa kehitetään maatilojen ja monialaisten yritysten liikkeenjohdon päätöksenteon tueksi analyyttisiä, mutta helppokäyttöisiä ja -tulkintaisia työvälineitä.

Tutkimusta yhteistyössä yrittäjien ja neuvonnan kanssa

Luonnonvara-alan yrittäjät toimivat markkinoilla, jotka muuttuvat nopeasti . Liiketoiminnan kehittämisessä korostuvat yrittäjän intressien, yrityksen ominaisuuksien ja markkinoiden yhteensovittaminen. Päätöksenteon tueksi kerättävä data ei yksin riitä, vaan tietoa tulee analysoida ja tulkita toiminnan kehittämistarpeiden mukaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Analyysivälineet kehittyvät jatkuvasti, ja tutkimuksen kautta yrittäjät voivat saada uusia ajatuksia omien työkalujen ja oman toiminnan kehittämiseen.

Lukessa kartoitamme ja analysoimme yritysten liiketoiminnan kehittämistarpeita. Otamme samalla huomioon toimintaympäristön muutokset muun muassa markkinoilla ja politiikassa. Tutkimus- ja tilastopalveluissa otetaan kokonaisuutena huomioon niin tilan talouden ja tuotannon kehittämisnäkökohdat kuin laajemmin yhteiskunnan ja kuluttajien muuttuvat tarpeet ja liiketoimintaa ohjaava politiikka.

Tutkimuksen keskeisiä sidosryhmiä ovat yrittäjien lisäksi koulutus- ja neuvontasektori sekä hallinto.