Vuonna 2018 sianlihaa tuotettiin Suomessa 168 miljoonaa kiloa, joka on 43 % koko lihantuotannosta. Viime vuosina sikatilojen määrä on vähentynyt, mutta tilojen keskikoko on kasvanut. Luke tekee monipuolisesti työtä laadukkaan ja vastuullisen sianlihantuotannon edistämiseksi.

Luonnonvarakeskuksen sikatutkimus tekee laajaa yhteistyötä liha- ja rehuteollisuuden, neuvonnan, opetuksen ja hallinnon kanssa. Tutkimus painottuu sikojen (emakoiden, porsaiden ja lihasikojen) ruokintaan ja ravinnontarpeeseen, hyvinvointiin, terveyteen ja tuotannon ympäristövaikutuksiin, lihan laatuun sekä tuotannon kannattavuuteen.

Tutkimus tuottaa ruokintasuosituksia ja -ohjeita, joiden avulla parannetaan tuotannon kannattavuutta ja samalla vähennetään haitallisia ympäristövaikutuksia.

Ajankohtaisiin tuotannon kysymyksiin etsitään ratkaisuja uusissa toimintaympäristöissä kumppanuustiloilla, jolloin tutkimuksissa voidaan hyödyntää sikaloiden uusinta teknologiaa.

Rehuarvotyöllä paremmin kasvavia sikoja

Rehuarvotyö on yksi tutkimuksen tärkeistä tehtävistä. Rehujen koostumustietoja ja ruokintasuosituksia on päivitettävä, koska sikojen jalostus tuottaa nopeammin ja paremmalla rehuhyötysuhteella kasvavia, yhä vähärasvaisempia sikoja. Ruokintasuositusten on vastattava sikojen ravinnontarvetta.

Tarkka ruokinta on tärkeää myös ympäristön kannalta. Ruokintakokeissa määritetään sianrehujen valkuaisen, aminohappojen ja fosforin määrä tuotannon eri vaiheissa. Tutkimustulosten perusteella ruokintasuosituksia on täsmennetty, jotta lantaan erittyvän typen ja fosforin määrä vähenisi.

Sikojen ruokinnassa hyödynnetään tärkkelys-, etanoli- ja meijeriteollisuuden sivuvirtoja. Niiden täydentäminen muilla raaka-aineilla eläimen tarpeet täyttäväksi rehuksi on yksi tutkimusalueistamme.

Tutkimus siirtynyt yhteistyötiloille

Luonnonvarakeskuksessa on käynnissä useita hankkeita, joissa tutkimusta tehdään tilaolosuhteissa, jolloin myös tulokset ovat suoraan sovellettavissa käytäntöön. Käytännönläheinen tutkimus sikatilalla -hanke luo sikatalousyrittäjien, tutkimuksen ja lihateollisuuden välille uudenlaisen yhteistyömallin, jonka tavoitteena on rakentaa tuotantosuuntakohtaiset (porsastuotanto, vieroitettujen porsaiden ja lihasikojen kasvatus) tilatutkimuksen ja tuotannon seurantatietojen hyödyntämismallit ja kanavat, joiden avulla tutkimus- ja tilalta kerätty tieto konkretisoidaan nopeasti sikatalousyrittäjien käyttöön.

Kannattava ja ympäristöystävällinen sianlihan tuotantoketju: Eläinaineksen tehokas hyödyntäminen sikatiloilla -hanke luo sianlihan tuotantoketjun toimijoille uusia, käytännönläheisiä toimintatapoja tiloilla tehtävään eläinaineksen valintaan, tuotanto-ominaisuuksien vertailuun ja tuotannon kannattavuuden arviointiin.

Sika- ja siipikarjatilat – lantafosforin ja -typen optimointi tilatasolla (SiFos) -hankkeessa tavoitellaan sikojen ja siipikarjan ruokinnan kehittämisellä typpi- ja fosforierityksen minimointia, rehujen valkuaispitoisuuden reaaliaikaisen hyödyntämisen tilatason tehostamista, sekä tilatason laskentatyökaluja, joiden avulla viljelijä voi tarkentaa tilansa ravinnekiertoa rehusta lantaan ja pellon kautta takaisin rehuun.

Katso myös