Maataloutta tuetaan ja säädellään kaikissa EU-maissa elintarviketuotannon turvaamiseksi. Maatalouden ja elintarviketuotannon on jatkuvasti tehostettava toimintaansa ja sopeuduttava markkinoiden, hintojen ja kysynnän muutoksiin. Maataloudelle on asetettu lisäksi monenlaisia tavoitteita liittyen mm. vesiensuojeluun, kasvihuonekaasupäästöihin, tuotantoeläinten hyvinvointiin ja luonnon monimuotoisuuteen.

Eri tavoitteiden toteutuminen riippuu pitkälti siitä, toimiiko politiikkaohjaus halutulla tavalla muuttuvissa olosuhteissa. Muutokset voivat olla nopeita maailmanlaajuisilla tuote- ja panosmarkkinoilla. Muutokset kysynnässä ja teknologiassa ovat hitaampia, mutta ne voivat aiheuttaa suuria ja osin peruuttamattomia muutoksia maa- ja elintarviketalouteen maan eri osissa.

Maatalouspolitiikan tutkimuksessa tarkastellaan markkinoiden ja julkisen politiikan vaikutuksia maa- ja elintarviketalouteen sekä yhteiskunnan hyvinvointiin. Luke tuottaa uutta analysoitua tietoa politiikkatoimenpiteiden vaikutuksista maatalous- ja ruokasektorin päätöksenteon tueksi sekä perusteltuja näkemyksiä maa- ja elintarviketalouden kehityksestä ja tulevasta tilasta erilaissa markkina- ja politiikkaskenaarioissa.

Hyvät päätökset pohjautuvat tutkittuun tietoon

Luke tuottaa päätöksenteon tueksi arvioita asioiden tulevasta kehityksestä, vaihtoehtoisten toimenpiteiden vaikutuksista sekä vaikutusten herkkyydestä käytetyille ohjauskeinoille ja ulkoisille tekijöille. Nämä ovat usein skenaarioita siitä, mitä tapahtuisi jos jatkettaisiin totutulla tavalla tai jos asia tehtäisiin eri tavalla. Näin Luke tarjoaa politiikkaratkaisuja ja -suosituksia ongelmiin, kuten siihen, miten voidaan edistää samanaikaisesti maatalouden elinkelpoisuutta ja ympäristöllistä kestävyyttä.

Tutkimustiedon käyttäjiin kuuluvat erityisesti lainsäädännön ja toimeenpanon valmistelijat esimerkiksi maa- ja metsätalousministeriössä ja ympäristöministeriössä sekä poliittiset päättäjät. Lisäksi tiedosta hyötyvät viljelijät, tuottajajärjestöt, viljelijöitä lähellä oleva teollisuus, kansalaiset sekä media.

Päättäjät tarvitsevat luotettavaa tietoa nopeasti ja tiiviissä muodossa. Viljelijät ja heitä lähellä olevat sidosryhmät tarvitsevat selkeän yhteenvedon siitä, mitä maatalouspolitiikan muutos heille merkitsee. Päättäjät ja virkamiehet kaipaavat myös laajoja, huolellisia analyyseja määritellyistä kysymyksistä ja erilaisista ongelmakohdista.

Lukessa kehitetään ja ylläpidetään vahvaa tutkimusalan substanssi- ja menetelmäosaamista. Esimerkiksi elintarvikeketjun mallintaminen ruoan tuotannosta aina kulutukseen ja sivuvirtoihin asti on tutkimuksen tärkeä apuväline. Näitä taloustieteen teorioihin perustuvia malleja on jatkuvasti kehitettävä, jotta ne voivat vastata tärkeimpiin esille nouseviin kysymyksiin. Pelkkä mallien tuloksien raportointi ei kuitenkaan riitä, vaan ne on asetettava laajempaan viitekehykseen, ja siten tuotava esille tulosten merkitys toimijoille ja politiikan tekijöille. Mallien ja muiden tutkimusmenetelmien lähtöoletukset ja niiden sisältämät epävarmuudet on tärkeä tuoda esiin kaikessa tutkimuksessa osana tutkimuksen laadunvarmistusta.

Katso myös