Luken kannattavuuskirjanpidossa seurataan Suomen maatalousyritysten talouskehitystä vuosittain koottavan kannattavuuskirjanpitoaineiston perusteella. Luonnonvarakeskus laskee tulokset ja julkaisee ne Taloustohtori-sivustolla maa- ja puutarhatalous -verkkopalvelussa sekä vastaa toiminnasta ja tietojärjestelmistä.

Luke hoitaa kannattavuuskirjanpitojärjestelmällä myös Suomen lakisääteisen velvoitteen toimittaa maataloutta kuvaava yritysaineisto EU:n FADN-tietojärjestelmään. FADN (Farm Accountancy Data Network) on EU:n ylläpitämä tietokanta maatalouden kannattavuuskirjankirjanpidosta.

Kannattavuuskirjanpitoaineistoa on kerätty vuodesta 1912 lähtien. Vuosittainen kannattavuuskirjanpitoaineisto sisältää noin 800 maatalousyrityksen tulot ja -menot, viljelytiedot, tuotantomäärät, varastot, omaisuustiedot sekä työtuntimäärät.

Aineistot tarkastetaan kattavasti laadun ylläpitämiseksi ja tulosten luotettavuuden varmistamiseksi. Yrityskohtaisista tuloksista lasketaan yleistettävyyden takaamiseksi painottamalla Suomen 40 000 suurimman maatalous- ja puutarhayrityksen viralliset tulos- ja kannattavuustulokset sekä ennusteet. Ennusteet tehdään yrityskohtaisesti ja niissä huomioidaan panos- ja tuotoshintojen, keskisatojen ja tukien muutokset.

Taloustohtori-verkkopalvelu tarjoaa monipuolisia raportteja ja ennusteita maataloustuotantoon.

Kannattavuustietoja hyödyntävät alan yrittäjät, neuvojat ja päättäjät

Maataloustuotannon kannattavuustietoja hyödyntävät maatalousyrittäjät. Kannattavuuskirjanpitoon kuuluvina he voivat hyödyntää heille lähetettäviä talousraportteja oman tilansa talousseurannassa ja suunnittelussa sekä vertailussa muihin yrityksiin. Luken Taloustohtori- verkkopalvelussa he voivat vertailla oman yrityksensä tuloksia muiden yritysryhmien keskiarvotuloksiin. Kannattavuuskirjanpitotoiminta on täysin maksutonta tiloille.

Neuvonta, opetus, media, edunvalvonta ja yritykset hyödyntävät tuloksia erityisestiTaloustohtori-palvelun kautta.

Kannattavuustietoja käytetään myös maatalousalan kannattavuuden tutkimuksessa. Luke tuottaa aineistosta erilaisia ennusteita ja simulointeja maataloushallinnolle. Hallinto käyttää niitä esimerkiksi tukijärjestelmien kehittämiseen ja erilaisiin EU-neuvotteluihin. EU hyödyntää FADN-tietojärjestelmän taloustietoja maatalouspolitiikan suunnittelussa ja vaikutusten seurannassa.

Tulevina vuosina maataloustuotannon kannattavuuskirjanpitotilojen määrää pyritään nostamaan erityisesti siipikarjatilojen eli kananmuna- ja broileritilojen että myös viljatilojen osalta.