Luonnonvarakeskus arvioi taloudellisesti tärkeimpien kalakantojen tilaa ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Tietoa tarvitaan kalakantojen hoidossa, kuten EU:n maatalous- ja kalastusministerien päättäessä saaliskiintiöistä ja arvioitaessa muun kalastuksen säätelyn tarvetta esimerkiksi kalastusalueilla.

Kalakantojen tilaa arvioidaan saalistilastojen ja pysyvien kantaseurantojen avulla. Useiden maiden pyyntivesillä liikkuvien kalojen – silakan, kilohailin, turskan ja lohen – kanta-arviot laaditaan Kansainvälisen merentutkimusneuvoston (ICES) arviointityöryhmissä. Luke selvittää merialueen tärkeimpien kalakantojen eli silakan, kilohailin, lohen, meritaimenen sekä siian, kuhan ja ahvenen tilaa keräämällä saalisnäytteitä ammattikalastajien saaliista. Tietoa silakasta ja kilohailista kertyy vuosittain myös Arandan kaikuluotaustutkimusmatkalla, ja lohesta taas Tornion- ja Simojokien nousukala- ja poikasseurannoilla. Lisäksi hankkeessa kerätään tietoa ammatti- ja vapaa-ajankalastuksen saaliista, vesiviljelystä ja kalanjalostuksesta.

Lisäksi Luke kerää tietoa Suomen muikkukantojen tilasta. Muikku on saaliin määrän ja arvon perusteella sisävesien ammattikalastuksen tärkein saaliskala. Kannanseurannan tavoitteena on tuottaa tietoa kalastuksen ja kalakantojen hoidon ohjaukseen sekä turvata onnistunutta biotaloutta ja luonnonvarojen kestävää käyttöä.

EU-lainsäädäntö velvoittaa Suomea keräämään yksityiskohtaista tietoa kalataloudestaan. Kalatalouden EU-tiedonkeruuohjelmassa kerätään kalataloudesta biologista, taloudellista ja tilastotietoa EU:n yhteisen kalastuspolitiikan tueksi. Tiedon perusteella muun muassa Kansainvälinen merentutkimusneuvosto (ICES) määrittää kalastuskiintiöt. EU-tiedonkeruu muodostaa merkittävän tietovarannon, jota käytetään useimpien merialueen tutkimusprojektien tausta-aineistona.

Kalatalouden EU-tiedonkeruuohjelmasta on säädetty EY-asetuksessa N:o 199/2008. Yksityiskohtaisia sääntöjä, määritelmiä ja vaatimuksia on esitetty Komission asetuksessa (EY) N:o 665/2008 ja Komission päätöksessä N:o 2010/93/EU.

Yläreunan kuva: Jukka Pönni/ Luke