Kalatalouden eri toimialoilla – kalastus, kalanviljely, kalanjalostus ja kalakauppa – toimii noin 1 700 päätoimista yritystä. Toimialoista kalanjalostus on suurin sekä tuotoltaan että työllistävyydeltään. Myös kalakaupan tuotot ovat kehittyneet viime vuosina nousujohteisesti.

Luke seuraa Suomen kalatalousyritysten talouskehitystä vuosittain koottavan kalatalouden tilinpäätös- ja tunnuslukuaineiston perusteella. Tulokset julkaistaan Luken Taloustohtori-sivustolla Rannikkokalastus- ja Merikalastus –-verkkopalveluissa. Kalastuksen kannattavuuslukuja on nähtävissä Taloustohtorissa vuodesta 2008 lähtien. Kaikkien kalatalouden toimialojen tuloksia julkaistaan vuosittain Luken tekemässä Kalatalouden toimialakatsauksessa.

Kannattavuustietoja hyödynnetään kalatalouspolitiikan suunnitteluun

Kannattavuustietoja käytetään muun muassa kansallisessa kalatalouden politiikkatuessa ja seurannassa, EU:n yhteisen kalastuspolitiikan (YKP) seurannassa ja kehittämisessä, Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) seurannassa sekä taloudellisessa tutkimuksessa. Tietoja hyödyntävät hallinnon lisäksi muun muassa kalatalousyrittäjät, opiskelijat, tutkimus ja edunvalvonta.

EU-lainsäädäntö velvoittaa Suomea keräämään yksityiskohtaista tietoa kalataloudestaan. Kalatalouden EU-tiedonkeruuohjelmassa kerätään kalataloudesta biologista, taloudellista ja tilastotietoa EU:n yhteisen kalastuspolitiikan tueksi. EU-komissio hyödyntää kalatalouden EU-tiedonkeruuohjelman taloustietoja kalatalouspolitiikan suunnittelussa ja vaikutusten seurannassa.

Kalatalouden EU-tiedonkeruuohjelmasta on säädetty EY-asetuksessa N:o 199/2008. Yksityiskohtaisia sääntöjä, määritelmiä ja vaatimuksia on esitetty Komission asetuksessa (EY) N:o 665/2008 ja Komission päätöksessä N:o 2010/93/EU.

Yläreunan kuva: Pro Kala