Kansallisen kasvigeenivaraohjelman tavoitteena on turvata viljelykasvien perinnöllisen monimuotoisuuden säilyminen ja edistää sen kestävää käyttöä Suomessa.

Kansallinen kasvigeenivaraohjelma edistää viljelykasvien geenivarojen suojelua Suomessa. Tavoitteena on turvata monimuotoisuuden saatavuus kasvinjalostajien, tutkijoiden, viljelijöiden, opettajien ja muiden käyttäjien tarpeisiin nyt ja tulevaisuudessa.

Viljelykasvien perinnöllistä monimuotoisuutta tarvitaan, jotta sopeutuminen muuttuviin kasvuolosuhteisiin on mahdollista. Samalla säilytetään satokasvien erilaisia viljely-, laatu- ja kestävyysominaisuuksia, koristekasvien muotoja ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaita vanhoja lajikkeita.

Kasvigeenivaroja hyödyntämällä voidaan sopeuttaa kasvintuotantoa ilmastonmuutokseen, varmistetaan ruokaturvaa ja huoltovarmuutta, edistetään suomalaista maa- ja puutarhataloutta, ja pidetään huolta että suomalaiseen maisemaan kulttuurihistoriallisesti kuuluvat kasvikannat säilyvät.

Kasvigeenivaraohjelma kattaa Suomessa viljellyt pelto- ja puutarhakasvit. Ravinto- ja rehukasvien lisäksi mukaan luetaan yrtti-, lääke-, koriste- ja viherrakentamisen kasvit. Pitkäaikaissäilytykseen on valittu geneettisesti ja alueellisesti monimuotoista kasviainesta, joka on hyvin sopeutunut pohjoisiin kasvuolosuhteisiimme. Uutena kasviryhmänä suunnitellaan viljelykasvien luonnonvaraisten sukulaislajien suojelua yhteistyössä ympäristösektorin kanssa.

Luke koordinoi kasvigeenivaraohjelmaa

Suomen maa- ja metsätalouden kasvigeenivaraohjelma käynnistyi vuonna 2003. Maa- ja puutarhatalouden kasvigeenivarojen säilytystyöstä ja ohjelmakoordinaatiosta vastaa Luonnonvarakeskus.

Luonnonvarakeskuksen koordinoiman kasvigeenivaraohjelman tehtävät on määritetty Suomen maa-, metsä- ja kalatalouden kansallisessa geenivaraohjelmassa (MMM 11A/2018). Tehtäviin kuuluvat:

  • Luetteloida, arvioida ja ylläpitää viljelykasvien geneettistä monimuotoisuutta ja tallettaa geenivaroihin liittyvää tietoa;
  • edistää geenivarojen turvallista säilytystä, evaluointia, saatavuutta ja kestävää käyttöä sekä geenivaroihin liittyvää tutkimusta;
  • edistää mahdollisuuksien mukaan kasvigeenivaroihin liittyvää opetusta, neuvontaa ja yleistä geenivaratietoisuutta; sekä
  • huolehtia toiminta-alueellaan kasvigeenivaroihin liittyvistä kansallisista ja kansainvälisistä asiantuntijatehtävistä.

Kasvigeeniohjelman toimijat osallistuvat aktiivisesti pohjoismaiseen ja eurooppalaiseen kasvigeenivarayhteistyöhön pohjoismaisen geenivarakeskuksen NordGenin, Euroopan kasvigeenivaratoimijoiden verkoston, ECPGR, työryhmissä, sekä raportoivat toiminnasta FAO:lle.

Kasvigeenivaralainsäädäntö tukee geenivarojen suojelua ja kestävää käyttöä. Kasvigeenivaraohjelma osallistuu kansainvälisten sopimusten kansalliseen valmisteluun suojelun ja kestävän käytön varmistamiseksi. Tärkeitä kysymyksiä ovat muun muassa kasvigeenivarojen omistusoikeus ja niistä saatavien hyötyjen jako.

Yläreunan kuva: Yrjö Tuunanen / Luken arkisto

Katso myös