Suomen maa- ja metsätalouden kansallisen kasvigeenivaraohjelman tavoitteena on turvata tuleville sukupolville Suomen pohjoisiin viljelyolosuhteisiin sopeutunut viljelykasvien geeniaines osana biologista monimuotoisuutta.

Kansallinen kasvigeenivaraohjelma edistää viljelykasvien geenivarojen suojelua Suomessa. Tavoitteena on turvata perinnöllisen monimuotoisuuden saatavuus kasvinjalostajien, tutkijoiden, viljelijöiden ja tuotteistajien tarpeisiin nyt ja tulevaisuudessa.

Tieto geenivarakasvien viljely- ja käyttöominaisuuksista on tärkeää, jotta osataan valita oikeat kasvikannat hyödynnettäväksi kasvinjalostuksessa, tutkimuksessa ja tuotteistamisessa, tai harrasteviljelyssä. Siksi kasvigeenivaraohjelma pyrkii edistämään geenivaroihin liittyvää tutkimusta.

Kasvinjalostuksella tuotetaan oloissamme viljelyvarmoja, entistä satoisampia ja laadukkaampia lajikkeita. Kansalliset ja kansainväliset siemen-, pelto- ja puutarhageenipankit varmuusjärjestelmineen turvaavat perinnöllisen muuntelun saatavuuden kasvinjalostukselle sen varautuessa viljely-ympäristössä tapahtuviin muutoksiin, teollisuuden tarkentuneisiin vaatimuksiin tai kansalaisten toiveisiin. Lisäksi erilaisten lajikkeiden, maatiaisten ja paikalliskantojen viljely lisää puutarha- ja peltoekosysteemiemme monimuotoisuutta.

Geenivaratyön perustana ovat kartoitus, evaluointi ja säilytyksen organisointi

Kasvigeenivaraohjelman ensitehtäviin on kuulunut Suomessa kasvullisesti lisättävien viljelykasvien geenivarakokoelmien kartoitus, evaluointi ja dokumentointi. Tiedot kansallisen kasvigeenivaraohjelman piirissä säilytettävistä kasvikannoista on talletettu tietokantoihin.

Maa- ja puutarhatalouden kasvigeenivaraohjelma koordinoi ja huolehtii siitä, että geenivarallisesti arvokkaiksi arvioidut pitkäaikaissäilytyspäätöksen saaneet kasvulliset viljelykasvien kannat säilytetään kokoelmissa tulevaisuuden tarpeita varten.Geenivarakokoelmia pyritään täydentämään mahdollisuuksien mukaan.

Luonnonvarakeskus on suomalaisten kasvullisesti säilytettävien viljelykasvien geenivarojen pääasiallinen säilytyspaikka. Suomalaista alkuperää olevat siemenistä lisättävät kasvigeenivarat sekä peruna säilytetään Pohjoismaisessa Geenivarakeskuksessa (NordGen). Siementen varmuuskokoelmat sijaitsevat Huippuvuorilla varmuusvarastossa (Global Seed Vault). Kansallinen kasvigeenivaraohjelma tekee tiivistä yhteistyötä NordGenin ja muiden pohjoismaisten kasvigeenivaraohjelmien kanssa.

Viestintä, opetus ja neuvonta varmistavat geenivaraosaamisen jatkuvuuden

Kasvigeenivaraohjelman asiantuntijat osallistuvat mahdollisuuksien mukaan eri tasoilla annettavaan opetukseen, jotta Suomessa voidaan varmistaa riittävä kasvigeenivarojen monimuotoisuuden suojeluun ja kestävään käyttöön liittyvä asiantuntemus. Neuvonnalla ja viestinnällä lisätään yleistä tietämystä ja ymmärrystä kasvigeenivarojen merkityksestä maa- ja metsätalouden menestykselliseksi harjoittamiseksi nyt ja tulevaisuudessa.

Kansallinen ja kansainvälinen asiantuntijatyö

Kasvigeenivaralainsäädäntö tukee geenivarojen suojelua ja kestävää käyttöä. Kasvigeenivaraohjelma osallistuu kansainvälisten sopimusten kansalliseen valmisteluun suojelun ja kestävän käytön varmistamiseksi. Tärkeitä kysymyksiä ovat mm. kasvigeenivarojen omistusoikeus ja niistä saatavien hyötyjen jako.

Suomen maa- ja metsätalouden kasvigeenivaraohjelma käynnistyi vuonna 2003. Maa- ja puutarhatalouden kasvigeenivarojen säilytystyöstä ja ohjelmakoordinaatiosta vastaa Luonnonvarakeskus.

Yläreunan kuva: Yrjö Tuunanen / Luken arkisto

Katso myös