Biotaloudella tarkoitetaan taloutta, joka käyttää uusiutuvia luonnonvaroja ravinnon, energian, tuotteiden ja palvelujen tuottamiseen. Suomen biotalousstrategiassa biotalouden kasvulle on asetettu kunnianhimoiset tavoitteet: Biotalouden liikevaihto nousee 100 miljardiin euroon ja työpaikkojen määrä kasvaa 100 000:lla vuoteen 2025 mennessä. Biotalousstrategia pyrkii vähentämään riippuvuutta fossiilisista luonnonvaroista, ehkäisemään ekosysteemien köyhtymistä sekä edistämään talouskehitystä ja luomaan uusia työpaikkoja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Biotalouden uudet menetelmät pyrkivät kasvattamaan tuotantovolyymejä, mutta samalla meidän on kyettävä käyttämään raaka-ainetta nykyistä tehokkaammin ja lisäämään biotalouden tuotannon jalostusarvoa. Lisäksi meidän on turvattava raaka-aineresurssien riittävyys ja huomioitava ilmastonmuutoksen hillinnän edellyttämät toimenpiteet ja niiden ympärille kehittyvät uudet liiketaloudelliset ratkaisut. Samalla luomme toimintamalleja luonnonvarojen kestävän käytön ja monimuotoisuuden turvaamiseksi.

Tavoitteiden seurantaan tarvitaan tutkimusta ja tilastoja, joiden tulee biotalouden kehittyessä vastata uusiin tietotarpeisiin. Tälle verkkosivulle on koottu biotalouden kehittymistä ja eri ilmiöiden riippuvuussuhteita kuvaavia laskelmia, niiden tulkintoja ja näkemyksiä tulevaisuuden kehitystrendeistä. Julkaisua kuvittaa tilasto- ja infografiikka, joka havainnollistaa visuaalisesti biotalouden eri ulottuvuuksia. On huomattava, että biotalouden kerrannaisvaikutukset ulottuvat useille teollisuudenaloille, jotka jäävät perinteisen biotalouden tilinpidon ulkopuolelle. Siten tulevaisuuden haasteena on näiden kytkentöjen näkyväksi tekeminen myös biotalouslaskelmien, tilastojen ja indikaattorien kautta.

 

Alla olevat kuvat saa niitä klikkaamalla suuremmiksi!Laskelmat

Biotalouden tuotos, arvonlisäys ja investoinnit 2010–2016


Biotalouden työlliset 2010-2016

Katso myös