YODA-verktyget (en förkortning av ”Your Own Decision Aid”) har utvecklats för att användas i deltagande beslutsprocesser med flera kriterier. Verktyget kombinerar perspektiven från de deltagande aktörerna och deras önskemål med hänsyn till utvalda beslutskriterier som varierar från fall till fall. Det finns två olika versioner av YODA som är skräddarsydda efter olika beslutssituationer. YODA hjälper dig hitta den bästa kompromisslösningen i komplicerade valsituationer när åsikter och kriterier hos de olika aktörerna är i konflikt med varandra.

YODA är ett generiskt verktyg som kan tillämpas i många olika situationer, till exempel vid planering av markanvändning. Det har använts vid identifiering av potentiella områden för torvproduktion i samband med planeringsprocessen för regionala markanvändning.

YODA-projektverktyget har stöd för identifiering av det alternativ som bäst uppfyller målen hos deltagande aktörer. Den här typen av valsituationer kan till exempel uppstå under olika strategiprocesser, när en vinnare ska utses i en tävling eller i vardagen när du väljer en ny bostad.

YODA-portföljverktyget hjälper dig att identifiera den bästa projektportföljen (en ”portfölj” som innehåller mer än ett projekt). Den här typen av beslutssituationer är vanliga vid till exempel val av skyddade områden för en viss region, under vägbyggnadsprojekt eller för att utse områden med torvproduktion (se exemplet nedan).

Hur fungerar YODA?

Användningen av YODA följer nedanstående steg:

  • Administratören för beslutsprocessen definierar problemet i YODA. Med YODA-projektverktyget identifieras endast det bästa alternativet, medan YODA-portföljen används för att identifiera en projektportfölj som uppfyller angivna mål/begränsningar.
  • Administratören samlar in alla data som behövs för beslutsprocessen och sparar dem i YODA-databasen. Dessa data omfattar de beslutskriterier som används tillsammans med alternativen (projekt) och deras värden med hänsyn till alla beslutskriterier (till exempel lönsamhet, biologisk mångfald och klimateffekter). För en del kriterier kan administratören ställa in begränsnings- eller målnivåer om dessa är relevanta för den aktuella beslutssituationen. Exempel på sådana nivåer är tillgänglig finansiering eller givna produktionsmål.
  • Administratörerna skickar webbsidans länk till de deltagande aktörerna och förser dem med användarnamn och lösenord. Samtidigt kan ytterligare instruktioner anges om verktygets användning. Alternativt kan ett möte ordnas.
  • De deltagande aktörerna definierar godkännandetrösklarna för varje beslutskriterium med hjälp av YODA:s visuella användargränssnitt . På så vis kan de godkänna eller avslå alternativ och minska/öka det möjliga urvalet.
  • YODA-verktyget används för att samla in och kombinera lösningar från enskilda deltagare. Analysen av resultaten identifierar om det går att hitta en lösning som är godtagbar för alla deltagande aktörer.
  • Ofta finns behov av ett möte där de identifierade kombinerade lösningarna undersöks och diskuteras vidare.

Nyheter

Inga nyheter om detta ämne

Blogginlägg

Inga blogginlägg om detta ämne