Detta är Naturresursinstitutets tillgänglighetsutlåtande som gäller webbplatsen biomassa-atlas.luke.fi. Utlåtandet har upprättats 22.9.2020.

I tillgänglighetsutlåtandet finns en redogörelse för hur lagen om tillhandahållande av digitala tjänster iakttas i webbtjänsten, vilka brister det finns i webbplatsens tillgänglighet och hur du kan ge oss respons om tillgänglighetsproblem.

Webbplatsens tillgänglighet har granskats av Naturresursinstitutet.

Tillgänglighetsstatus för webbplatsen biomassa-atlas.luke.fi

Vår webbplats uppfyller delvis kriterierna på nivå A och AA enligt riktlinjerna Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1.

Korrigeringen för bristerna kommer att övervägas i nästa mer omfattande webbplatsuppdatering. Om det behövs kommer ändringar för att förbättra tillgängligheten också att göras på den befintliga webbplatsen, med beaktande av kostnadsnivån och ändamålsenligheten.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

Utan avsevärda ändringsarbeten och kostnader är det inte möjligt att göra alla funktioner på den nuvarande webbplatsen förenliga med tillgänglighetskraven före 23.9.2020, som är den rekommenderade tidsplanen.

Att göra en omfattande utveckling av vår nuvarande webbplats samtidigt som webbplatsförnyelsen görs medför en oproportionell börda för Naturresursinstitutet. Fram till lanseringen av vår nya webbplats tillämpar vi därför undantaget om oproportionell börda enligt artikel 5 i tillgänglighetsdirektivet på följande funktioner:

  1. Kontrast på färger och element: Vårt grafikprogram har för tillfället stort inflytande över utseendet på vår webbplats och det krävs ändringar i det befintliga färgschemat för att garantera tillgängligheten. Dessutom finns det många element med för låg kontrast på webbplatsen. I dessa element är kontrastvärdet, som ska vara minst 4,5:1 eller vid stor text 3:1, för lågt för personer med synnedsättning.
  2. Textalternativ till bilder: Det finns rikligt med bilder på webbplatsen och vissa av dem saknar för närvarande beskrivande och tillräckligt informativa textalternativ.
  3. Pdf-, Word-, Excel- och PowerPoint-filer publicerade efter 23.9.2018
  4. Tabeller

Följande innehåll är inte tillgängliga, eftersom tillgänglighetslagstiftningen inte tillämpas på dem:

  • PDF-, Word-, Excel- och PowerPoint-filer publicerade före 23.9.2018
  • Webbkartor och karttjänster
  • Eventuellt tredjepartsinnehåll

Ge oss respons om webbplatsens tillgänglighet eller be om mer information

Om du upptäcker problem med tillgängligheten på vår webbplats, vänligen meddela oss. All respons är värdefull för oss.  Skicka din respons om tillgängligheten per e-post på kirjaamo@luke.fi. Vi svarar på din respons inom 14 dagar.

Observera att du även kan be att få information per e-post på kirjaamo@luke.fi, om den information du behöver inte finns i ett tillgängligt format på vår webbplats. Vi svarar på din begäran inom 14 dagar. Om din begäran gäller omfattande innehåll kan vi förlänga svarstiden med högst två veckor.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Om du inte är nöjd med det svar du har fått kan du lämna in en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På webbplatsen finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Enheten för tillgänglighetstillsyn

www.tillgänglighetskrav.fi

webbtillganglighet@rfv.fi

telefonnummer (växel) 0295 016 000