Hoppa till huvudinnehållet

Lantbruksprodukternas producentpriser

18.2.2015

Producent: Naturresursinstitutet (Luke)
Statistikens hemsida:
Lantbruksprodukternas producentpriser
Ämnesområde: Jord- och skogsbruk samt fiske
Tangerande ämnesområden:
Priser och löner
Statistiken hör till Finlands officiella statistik (FOS):
Ja
Statistiken hör till Europas statistiska system (ESS): Ja

Beskrivning

Statistiken över lantbruksprodukternas producentpriser beskriver de priser som jordbrukarna får för lantbruksprodukter. Statistiken innehåller producentpriser på mjölk, kött, ägg, spannmål, rybs och raps samt matpotatis. Uppgifterna presenteras som både månatliga och årliga priser.  

Uppgiftsinnehåll

Statistiken följer upp de absoluta priser som jordbrukarna får för sina lantbruksprodukter. Producentpriserna på mjölk, kött och ägg är priser som gäller för gården. Priserna på spannmål, rybs och raps statistikförs levererade till det första mottagningsstället och priset på matpotatis levererat till packeriet. Producentpriserna statistikförs både som medeltal för vissa kvalitetsklasser av produkten och som medeltal för alla kvalitetsklasser.

Klassificeringar

Statistikens produktklassificering baserar sig på EU:s och FAO:s produktklassificeringar i prisstatistiken. Klassificeringen har kompletterats med nationellt viktiga produkter. Klassificeringen av äggens kvalitet och produktionssätt baserar sig på EU-förordningar gällande saluföring av ägg.

Uppgifterna gäller på hela landets nivå.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Luke samlar månatligen in uppgifterna av företag som köper lantbruksprodukter från gårdarna med en blankettenkät. Uppgifter om efteravgifter av mjölk insamlas en gång om året. Det finns sammanlagt sex olika insamlingar av information och de riktar sig till sex olika målgrupper: mejerier, slakterier, äggpackerier, företag som köper spannmål från gårdarna samt matpotatispackerier. Uppgifterna om produktionsstödet för mjölk baserar sig på kvotregistret för mjölk som förvaltas av Landsbygdsverket.

Uppdateringsintervall

De månatliga priserna på lantbruksprodukter uppdateras månatligen. De årliga priserna och efteravgiftsuppgifterna om mjölk uppdateras årligen.

Tidtabell för färdigställande eller publicering

De månatliga priserna publiceras den sista dagen i månaden som följer på statistikmånaden eller därpå följande vardag. De kvalitetskorrigerade priserna på spannmål publiceras två månader efter utgången av statistikmånaden. Producentpriserna på rybs och raps publiceras med tre månaders fördröjning. De årliga priserna publiceras i februari.

Tidsserie

Jämförbara uppgifter finns sedan 1995. Producentpriserna på lantbruksprodukter har statistikförts sedan 1930-talet. Före Tike har prisstatistik upprättats av bland annat Sällskapet Pellervos marknadsundersökningsinstitut och Jordbruksstyrelsen.