Inlägg Jordbruk, Miljö

Inom Teholanta-projektet söker man efter lösningar för cirkulation av näringsämnena i gödsel, vilka kan tillämpas direkt på gårdarna. Samtidigt effektiviseras vattenskyddet.

”Teholanta skapades på initiativ av producenterna. Det finns ett intresse för effektiv behandling av fjäderfägödsel, och producenterna hoppas att uppskattningen för gödsel ska öka”, säger projektledare Reetta Palva på Työtehoseura.

”Målet är att skapa replikerbara exempellösningar för återvinning av värdefulla näringsämnen, som kan tas i bruk direkt på gårdarna.”

Teholanta-hankkeessa mukana on koko siipikarjaelinkeino. (Kuva: Yrjö Tuunanen / Luken arkisto)
Hela fjäderfänäringen medverkar i Teholanta-projektet. (Foto: Yrjö Tuunanen)

Teholanta behandlar både den ekologiska och den ekonomiska totala hållbarheten inom gödselbehandling.

Inom projektet testas bland annat förbränning, termisk förgasning och bioförgasning av gödsel samt utnyttjande av slutprodukterna som gödselmedel.

”Vi har redan iakttagit att gödsel från värphönor skapar mer biogas per färskvikt än någon annan typ av fjäderfägödsel. I fortsättningen kommer vi att demonstrera bioförgasning av olika typer av gödsel under verkliga gårdsförhållanden”, säger specialforskare Sari Luostarinen på Naturresursinstitutet (Luke).

”Broilergödsel i lämplig form är ett utmärkt näringstillskott på våra avtalsproducenters åkrar. Å andra sidan är även det fosfor som fjäderfägödsel innehåller ett problem, och tillvaratagandet av det bör absolut utredas. Utvecklingen inom området gynnar alla”, uppger inköpschef Jarmo Seikola på HKScan som motivering till att företaget medverkar i projektet.

Teholanta är en gemensam insats mellan Työtehoseura, Naturresursinstitutet, Finlands miljöcentral, Fjäderfäförbundet och Jyväskylä yrkeshögskola.

Aktörerna får stöd för sitt arbete från Landsbygdsprogrammets separata finansiering för vattenskydd och näringsåtervinning. Även Atria Finland, HKScan, MTK, Maa- ja vesitekniikan tuki ry samt Siipikarjasäätiö medverkar.

 

Text: Anna Toppari, Luke

Publicerad på finska i Maaseudun Tulevaisuus 3 oktober 2016.

Läs också