Hoppa till huvudinnehållet

Luke som statistikförare

Naturresursinstitutet (Luke) producerar och förädlar statistiken över livsmedel  och naturresurser i Finland. Luke publicerar årligen  omkring tvåhundra statistikpublikationer från mer än femtio olika statistikområden.

Lukes statistikområden är:

1) jordbrukets struktur, produktionsmetoder och produktionsinsatser, odling av åkergrödor, trädgårdsodling och husdjursproduktion, produktionens konsekvenser för miljön samt jordbruksprodukternas priser,

2) ekonomiskt tillvaratagande av skog, verksamheten på virkesmarknaden, skogsvård och skogsskydd,

3) fiske, vattenbruk, fiskerihushållning och fiskeriproduktmarknaden,

4) livsmedelssäkerhet och näringsbalans.

Statistiken publiceras i enlighet med publiceringskalendern genast när den färdigställs på denna webbplats.

Lukes mat- och naturresursstatistik stödjer en beslutsprocess som bygger på högklassig och oberoende information samt utvecklingen av informationssamhället. Naturresursinstitutet är en av de fyra statistikmyndigheterna i Finland.

Lukes statistikprogram

Detta program innehåller de statistikuppställningar, statistikförfrågningar och statistiktjänster som ingår i Naturresursinstitutets statistikprogram. Här presenteras också de viktigaste åtgärderna för att utveckla statistikföringen de närmaste åren. Statistikprogrammet uppdaterades i juni 2022. Statistikprogrammet uppdateras årligen, och vi använder det som underlag för våra diskussioner med användarna om deras behov för utveckling av statistikföringen.