Bioenergi från skogen: minimering av effekterna på mark och miljö (doktorsavhandling – Tiina Törmänen)

-

Inleds

01.01.2016

Avslutas

31.12.2019

Mål

Undersökningens mål är att utreda effekterna på skogsmarken och miljön av grotskörd (=tillvaratagande av hyggesavfall) på fastmark, samt hur de kan minimeras. Vi undersöker effekten under ojämnt utspridd grot på kväveomsättningen och kväveavgången i skogsmarken. Dessutom undersöker vi grotavläggens påverkan på nitratkvävebildningen i marken och på mobiliseringen av kväve till marken via urlakning eller till atmosfären som dikväveoxid.

Utfall