Utvärderingen av svampinfektion i träet som svar på olika alleler av en resistensgen som kodar för leucoanthocyanidinreduktas (PaLAR3) i avelspopulation av gran

ResMer

Inleds

01.05.2019

Avslutas

31.10.2019

Mål

Lar3-allelernas roll på tillväxten av Heterobasidion i gran

Utfall

Publikation och information till gräsodlingsprogram av gran