Protecting Baltic Sea from untreated wastewater spillages during flood events in urban areas

Noah

Inleds

01.10.2018

Avslutas

30.09.2021

Finansiärer

Mål

Projektet som är en del av Östersjöprogrammet (Interreg Baltic Sea Region) kommer att fokusera på smarta lösningar för dagvatten och avloppsvatten i syfte att göra vattnet renare. Målet är ett renare vatten i Östersjön.

Utfall

I projektets aktiviteter ingår genomförande av:
1.Holistisk stadsplanering
2.Realtidskontroll av dräneringssystem
3.Ökad kontroll för att öka medvetenheten om föroreningsrisker som orsakas av högaflöden
4.Mätningar av vattenkvalitet från dagvattenutlopp.