Innovativ avlägsnande av N, P och organiskt material i effluenter från recirkulerad fiskodlingar

BONUS-CLEANAQ

Inleds

01.04.2017

Avslutas

31.12.2019

Mål

Hitta kostnadseffektiva sätt att kombinerad reduktion av fosfor och kvävebelastningen i RAS

Utfall

Rapporter och rekommendationer om vattenbehandlingsmetoder för att minska näringsbelastningen av recirculared fiskodling