Kvalitetssortering av tall kärnved baserad på optisk mätning

OPTIMI

Inleds

01.09.2018

Avslutas

29.02.2020

Finansiärer

Mål

Syftet med projektet är att främja kännedom om och användning av en värdefull men underutnyttjadenaturresurs, tall kärnved och dess extraktivämnen. Ett betydande mervärde för träråvara kan fås genom att sortera det i jämna kvalitetsklasser som passar till olika slutanvändningsändamål. Detta projekt kommer att testa hur bra den optiska mätningsmetoden baserad på UV-fluorescens av extraktivämne lämpar sig för röthärdighetssortering av tall kärnved.

Utfall

Huvudresultatet av projektet är en experimentell evidens om användbarheten av den optiska mätningsmetoden, baserad på UV-fluorescens av extraktivämnen, för att genomföra röthärdighetssortering av tall kärnved. Dessutom kommer detaljerad information om resultaten att vidarebefordras till användarna av information, dvs. tillverkare av sågvara och sorteringsutrustning, och till det vetenskapliga samfundet. Även generell information om användning och egenskaper av tall kärnved skall förmedlas.