Den högsta ledningen och styrningen vid tillsynen över efterlevnaden av lagen om mätning av virke handhas av Jord- och skogsbruksministeriet. Övriga viktiga aktörers uppgifter och befogenheter:

Naturresursinstitutet sköter forsknings- och utvecklingsuppgifterna gällande mätning av virke och ger föreskrifter om de allmänna omräkningstalen. De officiella mätare som arbetar vid Naturresursinstitutet utövar tillsyn över att bestämmelserna i lagen följs, förrättar inspektionsmätningar och löser genom en officiell mätning tvister som gäller mätning av virke. Till de officiella mätarnas uppgifter hör också att ge råd i frågor som rör virkesmätning. Mätarna utövar offentlig makt och handlar under domaransvar.

Virkesmätningsnämnden är besvärsinstans i ärenden som gäller virkesmätning. En part i en mätning (officiell mätning) som inte godtar den officiella mätarens beslut kan överklaga beslutet genom besvär hos virkesmätningsnämnden. På motsvarande sätt överförs frågor som rör inspektion av fabriksmätning för behandling i virkesmätningsnämnden, om den officiella mätaren och fabriksmätaren är oense om en omständighet som har betydande inverkan på fabriksmätningen.

Under fyraårsperioden 1.11.2017–31.10.2021 är virkesmätningsnämndens ordförande Mikko Korhonen, chef för finansiering och granskning vid Finlands skogscentral, och vice ordförande Seppo Niskanen, chef för näringstjänster vid Finlands skogscentral. Behandling i virkesmätningsnämnden begärs hos ordföranden.

Virkesmätningsdelegationen består av representanter för de viktigaste parterna inom virkesmätningsbranschen. Delegationen har till uppgift att ge utlåtanden, föreslå åtgärder för utvecklande av virkesmätningen samt främja och upprätthålla god praxis inom virkesmätning. Virkesmätningsdelegationen tillsätts av Jord- och skogsbruksministeriet för en fyraårsperiod. Sammansättning 1.11.2017–31.10.2021:

Ordförande Vice ordförande
Matti Heikurainen, Jord- och skogsbruksministeriet Leena Paavilainen, Luke
Medlem Ersättare
Leena Paavilainen, Luke Taneli Kolström, Luke
Pauli Rintala, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK Lauri Tapio, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK
Juha Palokangas, Skogsindustri (Finnish Forest Industries) Pauli Otava, Versowood Oy
Timo Saarentaus, Metsä Group Martti Haaranen, UPM Kymmene Oyj
Kari Immonen, 
Privatskogsbrukets arbetsgivare rf
Jari Sirviö, 
Industri facket
Erkki Etelä-Aho, 
LUVA – Naturresurserna
Simo Jaakkola, 
Koneyrittäjien liitto ry
Lauri Hyytiäinen, 
Koneyrittäjien liitto ry
Kari Palojärvi, 
SKAL 
Jouni Bergroth, 
SKAL 
Juha Laiho, 
Forststyrelsen
Jouni Karjalainen, 
Forststyrelsen
Timo Hongisto, 
EPM Metsä Oy
Aarne Lehtosaari, 
JPJ-Wood Oy

Virkesmätningsdelegationens protokoll (link)

Nyheter

Inga nyheter om detta ämne

Blogginlägg

Inga blogginlägg om detta ämne