Enligt den senaste uppskattningen av vargbeståndet fanns det 150–180 vargar i Finland i början av mars 2017. Vargbeståndet är starkast i sydvästra Finland och Norra Karelen.

Det fanns sammanlagt 14 vargflockar som helt eller främst rörde sig på den finska sidan. Sju flockar rörde sig på bägge sidan gränsen mellan Finland och Ryssland. Dessutom uppskattades att det fanns 21 revir med vargpar, av vilka tre var belägna på bägge sidan östgränsen.

Nu publiceras för första gången också revirspecifika uppgifter om flockar och vargpar som utgör grunden för uppskattningen (bilaga till uppskattningen av beståndet, på finska).

Utlåtanden av Luke gällande uppskattningar av bestånd finns i tjänsten Riistahavainnot.fi

Storleken på Finlands vargbestånd sedan 2006. Det orangefärgade området på bilden baserar sig på Lukes årliga uppskattningar av vargbeståndet. För 2015 visar bilden *beståndet före den stamvårdande jakten och för 2016 **beståndet efter den stamvårdande jakten.
Storleken på Finlands vargbestånd sedan 2006. Det orangefärgade området på bilden baserar sig på Lukes årliga uppskattningar av vargbeståndet. För 2015 visar bilden *beståndet före den stamvårdande jakten och för 2016 **beståndet efter den stamvårdande jakten.

Undersökning skapar en grund för skötseln av vargbeståndet

Luke producerar i början av varje år en uppskattning av antalet djur i vargbeståndet. Före den egentliga uppskattningen av beståndet kan man vid behov producera mellanrapporter om antalet vargflockar och antalet individer som ingår i dem. Naturresursinstitutet utreder också vargbeståndets ålders- och könsstruktur samt genetiska struktur. Ett viktigt undersökningsobjekt vid sidan av vargens levnadssätt såsom näring, rörelse och livsmiljö är dessutom samexistensen mellan varg och människa.

Undersökningsresultaten skapar en grund för skötseln av vargbeståndet. Uppgifterna utnyttjas vid beslut om jakt på och skydd av varg. Internationella förpliktelser, såsom EU:s naturdirektiv, förutsätter att vargbeståndet följs upp. Luke producerar uppgifter om vargar också för uppskattning av vilka djur som är utrotningshotade i Finland.

Jord- och skogsbruksministeriet är den högsta ledande och övervakande myndigheten i ärenden gällande stora vilddjur. Finlands viltcentral sköter om att viltpolitiken verkställs, främjar en hållbar vilthushållning och stöder verksamheten i de lokala jaktvårdsföreningarna.

Bilden uppe på skärmen: Ville Heikkinen / Vastavalo.fi

Läs också