Enligt den senaste uppskattningen av beståndet fanns det totalt 20 vargflockar i Finland i mars 2018. För ett år sedan var motsvarande siffra 14. Dessutom fanns det fem flockar som rörde sig på båda sidor av gränsen mellan Finland och Ryssland. Vargbeståndets tyngdpunkt har förskjutits från östra till västra Finland; i mars fanns cirka 70 procent av alla vargar i vårt land i västra Finland.

Flera faktorer har bidragit till att antalet vargar ökat i västra Finland. De flesta vargpar som kommit till västra Finland har fått ungar våren 2017. Näringssituationen är också avsevärt bättre för vargarna i västra Finland än i östra Finland. De faktiska orsakerna till att vargbeståndet minskat i östra Finland är inte kända.

Utlåtanden av Luke gällande uppskattningar av bestånd finns i tjänsten Riistahavainnot.fi

Undersökning skapar en grund för skötseln av vargbeståndet

Luke producerar i början av varje år en uppskattning av antalet djur i vargbeståndet. Före den egentliga uppskattningen av beståndet kan man vid behov producera mellanrapporter om antalet vargflockar och antalet individer som ingår i dem. Naturresursinstitutet utreder också vargbeståndets ålders- och könsstruktur samt genetiska struktur. Ett viktigt undersökningsobjekt vid sidan av vargens levnadssätt såsom näring, rörelse och livsmiljö är dessutom samexistensen mellan varg och människa.

Undersökningsresultaten skapar en grund för skötseln av vargbeståndet. Uppgifterna utnyttjas vid beslut om jakt på och skydd av varg. Internationella förpliktelser, såsom EU:s naturdirektiv, förutsätter att vargbeståndet följs upp. Luke producerar uppgifter om vargar också för uppskattning av vilka djur som är utrotningshotade i Finland.

Jord- och skogsbruksministeriet är den högsta ledande och övervakande myndigheten i ärenden gällande stora vilddjur. Finlands viltcentral sköter om att viltpolitiken verkställs, främjar en hållbar vilthushållning och stöder verksamheten i de lokala jaktvårdsföreningarna.

Bilden uppe på skärmen: Ville Heikkinen / Vastavalo.fi

Läs också