Enligt beståndsberäkningen i mars 2019 var vargflockarna mer jämnt fördelade mellan östra och västra Finland än i fjol. Inom det västra stamförvaltningsområdet påträffades tretton flockar, jämfört med sexton flockar året innan. På det östra stamförvaltningsområdet levde enligt beräkningarna elva flockar, jämfört med åtta flockar året innan (i siffrorna ingår även gränsflockarna).

I mars 2019 fanns det nitton vargflockar som helt eller huvudsakligen rörde sig på finskt territorium. Dessutom fanns det fem flockar som rörde sig på båda sidor av gränsen mellan Finland och Ryssland (s.k. gränsflockar, se karta). Jämfört med året innan hade antalet revir med två vargar ökat betydligt. Det totala individantalet (185–205) var enligt beräkningarna cirka tio procent större än i mars 2018 (165–190).

I samband med publiceringen av beståndsberäkningen ger Naturresursinstitutet nu för första gången ut en prognos för vargstammens variation enligt årstiderna för ett år framåt. Vargstammen ökar efter mars 2019, då valparna föds i april–maj. Därefter minskar stammen åter på grund av dödligheten. Enligt prognosmodellen kommer det med 90 procents sannolikhet att finnas 17–37 (inkl. gränsflockarna) i mars 2020.

Utlåtanden av Luke gällande uppskattningar av bestånd finns i tjänsten Riistahavainnot.fi

Undersökning skapar en grund för skötseln av vargbeståndet

Luke producerar i början av varje år en uppskattning av antalet djur i vargbeståndet. Före den egentliga uppskattningen av beståndet kan man vid behov producera mellanrapporter om antalet vargflockar och antalet individer som ingår i dem. Naturresursinstitutet utreder också vargbeståndets ålders- och könsstruktur samt genetiska struktur. Ett viktigt undersökningsobjekt vid sidan av vargens levnadssätt såsom näring, rörelse och livsmiljö är dessutom samexistensen mellan varg och människa.

Undersökningsresultaten skapar en grund för skötseln av vargbeståndet. Uppgifterna utnyttjas vid beslut om jakt på och skydd av varg. Internationella förpliktelser, såsom EU:s naturdirektiv, förutsätter att vargbeståndet följs upp. Luke producerar uppgifter om vargar också för uppskattning av vilka djur som är utrotningshotade i Finland.

Jord- och skogsbruksministeriet är den högsta ledande och övervakande myndigheten i ärenden gällande stora vilddjur. Finlands viltcentral sköter om att viltpolitiken verkställs, främjar en hållbar vilthushållning och stöder verksamheten i de lokala jaktvårdsföreningarna.

Bilden uppe på skärmen: Ville Heikkinen / Vastavalo.fi

Läs också