Naturresursinstitutet beräknar skogsrensbestånden med hjälp av flyginventering som görs vintertid i Kajanaland varje år och i Suomenselkä vartannat år. Kalvproduktionen följs upp utifrån hjordstrukturen. Utifrån observationerna finns det 1 450–1 500 skogsrenar i skogarna på Suomenselkä. I Kajanaland finns enligt inventeringen är cirka 720 skogsrenar.

Naturresursinstitutet genomför inventeringar samt studerar inverkan av stora rovdjur, älg och livsmiljön på skogsrenspopulationen, skogsrenens utbredning och därtill anknytande faktorer, skogsrenens demografi och val av livsmiljö samt olika långsiktsstrategier för vård av skogsrensstammen. Informationen används som stöd för projektet Metsäpeura LIFE och ministeriets beslutsfattande.

Internationella avtal, bland annat EU:s habitatdirektiv, kräver att skogsrensstammen hålls under uppsikt (92/43/EEG, bilaga 2). Skogsrenen klassificeras i Finland som en nära hotad art (Near Threatened, NT).

Utvecklingen av antalet skogsrenar enligt flyginventeringar av de separata populationerna i Kajanaland och Suomenselkä. Klicka för större bild.

 

Förändringar i skogsrensstammen i Finland under hela 2000-talet

Skogsrenarna i Finland lever i princip i två populationer, som tills vidare är isolerade från varandra. I Kajanaland, dit skogsrenen spridit sig på naturlig väg från ryska Karelen, började stammen först långsamt växa på 1970-talet, men minskade under 00-talet drastiskt med mer än hälften jämfört med de största populationstalen. I Norra Karelen påträffas numera bara ett fåtal individer. Skogsrenarna i Kajanaland övervintrar numera huvudsakligen i Sotkamo. Utvecklingen av den inplanterade skogsrensstammen i Suomenselkä stampade på stället under en tid men nu har stammen börjat växa igen. Den håller också på att breda ut sig till nya områden längs Suomenselkä och ända till renskötselområdet.

Vid inventeringen under vårvintern 2018 sågs vid sjön Lappajärvi i Suomenselkä en övervintrande skogsrenspopulation. Utifrån observationerna finns det 1 450–1 500 skogsrenar i skogarna på Suomenselkä. I Kajanaland finns enligt inventeringen är cirka 720 skogsrenar.

De viktigaste metoderna och temana för forskningen

Flyginventeringarna genomförs vintertid med helikopter som så kallad totalinventering. För det krävs förhandskartläggning med sändarförsedda djur, förberedande kartläggning i terräng samt samarbete med andra viltaktörer och allmänheten.

I Kajanaland studeras den årliga kalvproduktionen hos skogsren med hjälp av höstinventeringar som genomförs som observationer av vandrande hjordar. Höstinventeringen kräver förhandskartläggning som baserar sig främst på sändarförsedda djur. Vid höstinventeringen beräknas andelen vajor med kalv av det totala antalet vajor.

Naturresursinstitutet förser vajor (skogsrenkor) med sändarhalsband som ger data om djurens rörelser, demografi (födslotal, dödstal, rörelser) och dödsorsaker. Informationen används för utredning av stammens storlek, struktur, tillstånd och faktorer som påverkar dessa. Dessutom behövs information om de sändarförsedda djurens rörelser för att man ska kunna kontrollera risken för genkontaminering.

Bilden uppe på skärmen: Arvo Juntunen, Luke.