Populationerna av de fyra viktigaste jaktbara andarterna har minskat de senaste fem åren; hos kricka, bläsand och knipa har utvecklingen pågått även längre än så. Enligt inventeringarna i år har populationerna fortsatt att minska. God ungproduktion hos gräsand väcker dock förhoppningar inför andjakten.

Av jaktänderna har totalbeståndet av bläsand visat en nedgång sedan början av 1990-talet. Detsamma gäller brunanden och viggen samt sothönan som räknas till strandhöns som jagas. Även bestånden av stjärtand och årta har under en längre tidsperiod visat en tydlig nedgång. Situationen för beståndet av skedand har varierat kraftigt under uppföljningen. Beståndet av knipa har sjunkit tydligt sedan början av 1990-talet, men tagit sig en aning under de senaste åren. Av jaktänderna är det endast beståndet av gräsand som har utvecklats i en gynnsam riktning under hela den tid uppföljningen pågått.

Övergödning hotar sjöfåglar

Allmänt taget har bestånden av sjöfågel i frodiga sjöar och havsvikar nästan halverats under drygt 20 år. I karga och näringsfattiga vattendrag har bestånden av sjöfågel bevarats stabilare.

På våtmarker beror problem bland de allmännaste sjöfåglarna, såsom bläsand och vigg, på näringsutsläpp från jord- och skogsbruk som har förorsakat övergödning av vattendrag. För att förbättra situationen för sjöfågelbestånden borde avrinningen av näringsämnen till våtmarker fås att minska samt vidtas åtgärder som förbättrar sjöfåglarnas levnadsförhållanden på våtmarker, såsom betesmarker, avlägsnande av vattenväxter och effektiv fångst av karpfisk.

Jägare och fågelskådare samlar in material

Uppgifterna om bestånd av sjöfågel som häckar i insjöar baserar sig på riksomfattande inventeringar av sjöfågel som genomförts sedan 1986. Materialet samlas in av jägare och fågelskådare. Finland är ett betydande häckningsområde för många änder i Europa. Vi har därför en central ställning när vi funderar på förändringar i viltstammar och orsakerna till dessa. Eftersom andfåglar är flyttfåglar, kan man inte lösa andbeståndens situation enbart med enskilda åtgärder på land.

Naturresursinstitutet producerar årligen tillsammans med Naturhistoriska centralmuseet en uppskattning av situationen för sjöfågelbestånden. Luke undersöker dessutom förändringar som sker i miljön, såsom vilken inverkan förstörelsen av livsmiljöer, klimatförändringen, jakt och förhållandet mellan rovdjur och byte har på sjöfåglar. Med hjälp av sjöfåglar undersöks också de förändringar på lång sikt som skett inom mångfalden i vattennaturen och orsakerna till dessa.

Informationen behövs för att kunna planera skötseln av sjöfåglarnas livsmiljö och dimensionera jakten på dem samt för att bevara mångfalden i vattennaturen. Informationen utnyttjas av viltförvaltningen och de instanser som svarar för skydd av sjöfågel och vattennatur.

Bilden uppe på skärmen: Veli-Matti Väänänen