Uppskattningarna om sälbeståndet i Östersjön baserar sig på årliga inventeringar med överflygning.  Inventeringar med överflygningar vid pälsömsning är ett effektivt och snabbt sätt att uppskatta antalet sälar.

Vid inventeringarna motsvarar emellertid antalet sälar inte den verkliga storleken på beståndet, för också under de bästa förhållanden är en del av sälarna osynliga i vattnet. Vid inventeringarna når man dock största delen av beståndet, och när inventeringarna upprepas år efter år på samma sätt ger de en beskrivning av i vilken riktning beståndet håller på att utvecklas.

Gråsälar inventeras från foton

Gråsälar inventeras i månadsskiftet maj–juni på skär i den yttre skärgården. Inventeringarna görs inom två veckor i nästan alla stater runt Östersjön samtidigt. På grund av den korta inventeringsperioden minimerar man risken för att gråsälarna, på grund av att de rör sig, inventeras flera gånger. Kärnområdena för gråsäl inventeras 2–3 gånger och den största dagssumman beaktas vid fastställandet av det inventerade beståndet. Från fotografier som tagits vid överflygningar inventeras antalet individer av gråsäl, vilket motsvarar minimistorleken på beståndet.

För inventering av gråsäl i Finland svarar Naturresursinstitutet.

Vikare inventeras på isen

Östersjövikarna inventeras efter mitten av april på den sista isen med överflygningar. Inventeringarna sker enligt inventeringslinjer med jämna mellanrum vilka utgör ett slumpmässigt urval av isens areal. När man inventerar vikare får man således som resultat en uppskattning som baserar sig på ett slumpmässigt urval, eftersom inventeringslinjerna täcker en del av isens areal.

Vikare inventeras årligen på deras huvudsakliga utbredningsområde i Bottenviken. För inventeringarna svarar naturvetenskapliga museet i Sverige, men också Naturresursinstitutet delar i inventeringarna.

För uppföljningen av beståndet av saimenvikare svarar Forststyrelsen.

Bilden uppe på skärmen: Mervi Kunnasranta