Vid flyginventering av säl på kobbar och skär i Östersjön 2017 noterades cirka 30 300 gråsälar, varav drygt 9 600 i Finlands havsområde. Vid inventering av vikare noterades 2 332 individer på inventeringslinjerna, som omfattade cirka 17 procent av isens areal. Utifrån detta urval uppskattades att det fanns drygt 13 600 vikare på isarna i Bottenviken.

Vid inventeringstiden i maj–juni finns det flest gråsälar i utkanterna av Östersjöns huvudbassäng: mellersta Sveriges skärgård, sydvästra Finlands skärgård och Estlands västkust.

Sedan början av 2000-talet har gråsälsbeståndet i hela Östersjön vuxit med i genomsnitt cirka fem procent om året, även om totalresultatet vid inventeringarna de senaste åren har legat på cirka 30 000 individer. Stammens tillväxt har varit kraftigast i mellersta Sveriges skärgård de senaste åren. Över hälften av de inventerade gråsälarna fanns i Sveriges havsområde. Stammen har stärkts även i södra Östersjön.

Inom Finland har antalet gråsälar som noterats under inventeringstiden inte längre ökat märkbart de senaste åren. Merparten av de inventerade gråsälarna i Finland påträffades även denna vår i sydvästra Finlands skärgård.

Resultatet av inventeringen av vikare våren 2017 var betydligt högre (13 644) än året innan (7 437).  Skillnaden kan förklaras av isförhållandena i april. Under år med svaga isar är resultatet alltid exceptionellt högt. Inventeringsresultatet för 2017 vittnar alltså inte om en plötslig förändring i antalet vikare, utan om förändringar i inventeringsförhållandena. Vikarstammen i Bottenviken har ökat med i genomsnitt cirka fem procent om året.

Naturresursinstitutet ansvarar för inventering av gråsäl på Finlands havsområde. Sverige (Naturhistoriska riksmuseet) ansvarar för inventering av vikare i Bottenviken.

Även om båda sälstammarna har ökat kan till exempel klimatförändringarna medföra nya hot, särskilt för vikaren som är beroende av is och snö för att kunna föröka sig.

 

Inventerad stam av gråsäl i Östersjön och Finland

Vid inventeringarna noterade gråsälar i hela Östersjön (blå kvadrater) och i Finland (gröna kvadrater).

 

Inventerad stam av vikare i Bottenviken

Uppskattat antal vikare i Bottenviken 1988–2017.

Resultat av inventeringen av gråsäl 2017 per land och havsområde

 

Uppgifter producerade av Luke utgör grund för skötseln av sälbestånd

Naturresursinstitutet ansvarar för uppföljningen av bestånden av sälar i havet och bedriver vetenskaplig forskning i anslutning till sälar. De viktigaste delområdena inom forskningen är sälarnas ekologi, sälbeståndens livskraft och sälarnas socioekonomiska verkningar. Forskningsresultaten utnyttjas mångsidigt vid skötseln av sälbestånden i Östersjön såväl nationellt som internationellt.

För skötseln av sälbestånden i Östersjön svarar på fastlandet skogs- och jordbruksministeriet och på Åland landskapsstyrelsen. Linjedragningar för skötsel av sälar i havet i Finland presenteras i en plan för skötsel av sälbestånden i Östersjön.

För uppföljningen av den utrotningshotade saimenvikaren svarar Forststyrelsen.

Bilden uppe på skärmen: Mervi Kunnasranta