Enligt den senaste uppskattningen av stammen antalet lodjur har ökat 11 procent i fjol. Minskningen av antalet som inleddes 2014 har avstannat ock antalet familjegrupper har börjat öka. Före jaktsäsongen 2020/2021 finns det uppskattningsvis 2 065–2 170 lodjur som är äldre än ett år i Finland.

Utlåtanden av Luke gällande uppskattningar av bestånd finns i tjänsten Riistahavainnot.fi

Undersökning skapar en grund för skötseln av lodjursbeståndet

Luke producerar årligen i maj–juni en uppskattning av antalet djur i lodjursbeståndet. Undersökningen utreder lodjursbeståndets ålders- och könsstruktur. Ett viktigt undersökningsobjekt vid sidan av lodjurets levnadssätt såsom utbredningsområde, näring, rörelse och utnyttjande av livsmiljö är samexistensen mellan lodjur och människa. Luke producerar årligen tillsammans med Finlands viltcentral statistik över antalet lodjur som fällts och självdött

Undersökningsresultaten skapar en grund för skötseln av lodjursbeståndet. Uppgifterna utnyttjas vid beslut om jaktkvot för lodjur. Internationella förpliktelser, såsom EU:s naturdirektiv och Bern-konventionen, förutsätter att lodjursbeståndet följs upp.

Jord- och skogsbruksministeriet är den högsta ledande och övervakande myndigheten i ärenden gällande stora rovdjur. Finlands viltcentral sköter om att viltpolitiken verkställs, främjar en hållbar vilthushållning och stöder verksamheten i de lokala jaktvårdsföreningarna.

Bilden uppe på skärmen: Vastavalo