Naturresursinstitutet (Luke) uppskattar att det finns minst 1 720–1 840 björnar i Finland före jaktsäsongens början hösten 2016. Siffran inkluderar uppskattningsvis 350 ungar som föds i vår. Björnbeståndet i Finland har ökat med cirka 15 procent jämfört med motsvarande uppskattning i fjol (1 450–1 590).

Beträffande skötseln av björnbeståndet indelas Finland i fyra förvaltningsområden. På förvaltningsområdet för det etablerade beståndet i östra Finland har antalet björnar ökat (650–720 björnar, vid den senaste uppskattningen 485–550). Antalet björnar ökade också i utbredningszonen i mellersta Finland (505–570 björnar, vid den senaste uppskattningen 400–480). På området i västra Finland där björnbeståndet är i utveckling gick beståndet tillbaka något (221–281 björnar, vid den senaste uppskattningen 268–338).

Inom renskötselområdet ökade antalet björnar något (345–400, vid den senaste uppskattningen 300–360). På det östra renskötselområdet är björnstammen rikligast i närheten av östra riksgränsen.

Utlåtanden av Luke gällande uppskattningar av bestånd finns i tjänsten Riistahavainnot.fi

Undersökning skapar en grund för skötseln av björnbeståndet

Luke producerar i början av varje år en uppskattning av antalet djur i björnbeståndet. Undersökningen utreder björnbeståndets ålders- och könsstruktur samt genetiska struktur. Ett viktigt undersökningsobjekt vid sidan av stora rovdjurs levnadssätt såsom näring, rörelse och livsmiljö är samexistensen mellan stora rovdjur och människan. Luke producerar årligen tillsammans med Finlands viltcentral statistik över antalet björnar som fällts.

Undersökningsresultaten skapar en grund för skötseln av björnbeståndet. Uppgifterna utnyttjas vid beslut om jakt på björn. Internationella förpliktelser, såsom EU:s naturdirektiv, förutsätter att björnbestånden följs upp.

Jord- och skogsbruksministeriet är den högsta ledande och övervakande myndigheten i ärenden gällande stora vilddjur. Finlands viltcentral sköter om att viltpolitiken verkställs, främjar en hållbar vilthushållning och stöder verksamheten i de lokala jaktvårdsföreningarna.

Bilden uppe på skärmen: Petri Timonen