Naturresursinstitutet (Luke) uppskattar att det finns 2020–2130 björnar i Finland före jaktsäsongens början hösten 2019.

Utlåtanden av Luke gällande uppskattningar av bestånd finns i tjänsten Riistahavainnot.fi

Undersökning skapar en grund för skötseln av björnbeståndet

Luke producerar i början av varje år en uppskattning av antalet djur i björnbeståndet. Undersökningen utreder björnbeståndets ålders- och könsstruktur samt genetiska struktur. Ett viktigt undersökningsobjekt vid sidan av stora rovdjurs levnadssätt såsom näring, rörelse och livsmiljö är samexistensen mellan stora rovdjur och människan. Luke producerar årligen tillsammans med Finlands viltcentral statistik över antalet björnar som fällts.

Undersökningsresultaten skapar en grund för skötseln av björnbeståndet. Uppgifterna utnyttjas vid beslut om jakt på björn. Internationella förpliktelser, såsom EU:s naturdirektiv, förutsätter att björnbestånden följs upp.

Jord- och skogsbruksministeriet är den högsta ledande och övervakande myndigheten i ärenden gällande stora vilddjur. Finlands viltcentral sköter om att viltpolitiken verkställs, främjar en hållbar vilthushållning och stöder verksamheten i de lokala jaktvårdsföreningarna.

Bilden uppe på skärmen: Petri Timonen