Enligt de senaste inventeringarna finns det i Finland minst 2 400 europeiska bävrar och 4 000 kanadensiska bävrar. Beståndet av kanadensisk bäver har minskat en aning, men arten hotar emellertid att spridas västerut mot den europeiska bäverns utbredningsområde.

Den europeiska bävern är vår ursprungliga bäverart, som utrotades i den senaste hälften av 1800-talet. För att återinföra bävern i Finland inplanterades på 1930-talet både europeisk bäver och kanadensisk bäver.

Senare framgick det att dessa mycket liknande arter troligen konkurrerar sinsemellan, och kan därför inte leva sida vid sida på samma område under en längre tid. Den kanadensiska bävern kan eventuellt tränga undan den europeiska bävern, om deras utbredningsområden sammanfaller. För att trygga den europeiska bävern borde utbredningen av den kanadensiska bävern västerut brådskande förhindras.  Den kanadensiska bävern är en främmande art, som i Nationell strategi för främmande arter har klassificerats som skadlig.

Den europeiska bäverns utbredningsområde omfattar nästan hela Satakunta, i Birkaland Parkano, Ikalis och Sastamala, en del av Södra Österbotten och södra delar av den österbottniska kusten. Beståndet av kanadensisk bäver är tätast i Norra Karelen och i Södra och Norra Savolax. Beståndet ser ut att spridas vidare västerut.

Den rikliga förekomsten av bävrar följs upp riksomfattande vid inventeringar av aktiva vinter bon som görs med tre års mellanrum. Luke producerar en uppskattning av bäverbeståndens storlek utgående från inventeringar. Luke samlar dessutom in bäverkranier för artbestämning i synnerhet från Birkaland och Södra Österbotten. På dessa områden samlas också in DNA-prov för en noggrann bestämning av vardera artens utbredning. Luke deltar också i annan bäverforskning till exempel genom att leda arbetet med doktorsavhandlingar.

Det är viktigt att följa upp vardera artens bestånd och det exakta utbredningsområdet, så att den kanadensiska bävern kan avlägsnas från kritiska områden och förhindras att breda ut sig på områden som bebos av den europeiska bävern. Informationen utnyttjas bland annat i viltförvaltningen när man beslutar om jaktkvoten och licenser för den europeiska bävern.

Bilden uppe på skärmen: Petri Timonen / Luke