Svampsäsongen börjar med murklan (Gyromitra esculenta), som tittar fram ur jorden i maj.  Säsongen slutar med trattkantarellen (Cantharellus tubaeformis), som man kan hitta i granskogar ännu i november. Under ett gott svampår kan skörden till och med uppgå till drygt 16 miljoner kilo, men under sämre svampår kan den vara endast något över 3 miljoner kilo.

The delicious False morel (Gyromitra esculenta) must be boiled twice and rinsed thoroughly before use. Photo: Merja Lindroos, Luke.
Murklan (Gyromitra esculenta) är en läcker svamp, men före användning ska den kokas två gånger och sköljas omsorgsfullt. Foto: Merja Lindroos, Luke.

Ett par hundra av de storsvamparter som växer i Finland är ätbara. Av dem har 35 svamparter godkänts som handelssvamp. Som livsmedel används dock endast de 5–10 vanligaste svamparterna.

Naturresursinstitutet ger ut flera svampskördprognoser varje sommar. I prognoserna beaktas olika faktorer som har inflytande på svampskörden.  Uppkomsten av en god svampskörd beror bland annat på regnmängden, vegetationsperiodens temperatur, skogens trädartsförhållanden, skogens ålder, trädbeståndets täthet och trädtopparnas beskuggning. Även humus- och mosskiktets och förnans tjocklek, fuktighet och sammansättning har inverkan på skörden. Naturresursinstitutets expertis efterfrågas ofta också när det gäller att utreda svampförgiftningar.

Informationen används av kulinarister, vandrare, yrkesplockare och exportföretag

Forskningsdata och svampskördeprognoserna används i huvudsak av hushållsplockare, professionella plockare och företag som köper och förmedlar svamp. Informationen används av allt fler aktörer, eftersom handeln med svampar blomstrar. Svamp säljs inte bara inom den organiserade handeln, utan även på torget och direkt bland annat till restauranger, skolor, storkök och detaljhandeln. Under de senaste åren har karljohanssvamp (Boletus edulis) och närarten (Boletus pinophilus) varit den kommersiellt viktigaste gruppen av svamp. Karljohan och närarten är båda viktiga exportprodukter.

 

luonnontuotekansi-enNY BROSCHYR: Naturprodukter ger ny fart till bioekonomin i Norra Karelen

Den nya, granna broschyren på 12 sidor berättar bland annat om den kommersiella användningen av naturprodukter, bär- och svampmarknaden, marknaden för naturprodukter, insamlingen av naturprodukter på europeisk nivå, allemansrätten, skördeutsikterna osv.

Non-Wood forest products boosting the North Karelian bioeconomy (på engelska).

 

Bilden uppe på skärmen: Merja Lindroos, Luke.