I likhet med många andra branscher har också skogs- och träproduktbranschen i Finland lidit av den ekonomiska recessionen under de senaste åren. Industrin har dock börjat växa igen tack vare ökningen av bioekonomin och branschens egen omstrukturering. Investeringar i ny kapacitet och ökad efterfrågan på produkter har ökat tillväxten i massa- och kartongindustrin. Trävaruindustrin kunde dra ökad nytta av efterfrågeökningen av miljövänliga byggmaterial, men detta förutsätter utveckling av nya produkter, tjänster, marknadsföringsmetoder och affärsmodeller.

Luke producerar forskningsdata om globala trender som påverkar skogs- och träproduktbranschens verksamhetsmiljö samt bedömer branschens marknadsutveckling på kort sikt och faktorer som bidrar till den. Resultaten publiceras i konjunkturprognoser för skogsbioekonomin, som ges ut årligen. Den finska såg- och plywoodindustrin konkurrerar på världsmarknaden, medan producenterna av ytterligare förädlade produkter huvudsakligen konkurrerar i Finland. Studien av marknaderna utsträcks också till områden utanför Europa, till Asien och Nordafrika.

Förändringar i efterfrågan på träprodukter analyseras genom att undersöka konsumenternas preferenser och bedöma deras framtida utveckling. För små företag i branschen söker vi nya konkurrensstrategier genom utveckling av deras tjänster och funktioner. Vi studerar de möjligheter som öppnas genom samarbetet inom Clean Tech i syfte att utveckla nya affärsmodeller.

Analyserna kan användas som hjälp när det gäller att bedöma marknadens svängningar och utnyttja marknads- och affärsmöjligheterna inom bioekonomin.  Informationen kan tillämpas på bransch- och företagsnivå samt vid beredningen och uppföljningen av bioekonomisamhället.

Bilden uppe på skärmen: Henrik Heräjärvi, University of Eastern Finland

Läs också