När ett träd växer, binder det koldioxid från luften. Ju mer träd det växer i skogen, desto mer kolmolekyler binder den. När träd avverkas och virket bearbetas till produkter och när ved murknar eller brinner, återvänder kolmolekyler till atmosfären. Processerna inom skogsvård och träförädling, till exempel produktion av trädplantor och bearbetning av jorden, förbrukar energi och befriar föroreningar och näringsämnen i jorden, luften och vattnet. Virkets miljökonsekvenser uppkommer genom samverkan mellan dessa faktorer.

Foto: Erkki Oksanen, Luke

Det är viktigt att mäta människans inverkan på utsläpp av växthusgaser som människans verksamhet ger upphov till, så att det blir möjligt att bromsa upp klimatförändringen.

Livscykelanalys for virkesanvändingen

Naturresursinstitutets kunnande inom forskning kring skogsodling och skogsvård används för miljökonsekvensbedömning. Vi producerar information om träprodukternas fotspår genom att koppla skogsodlingens konsekvenser till livscykelmodeller för tillverkningen och användningen av träprodukter.  Forskningsresultaten används av produkternas tillverkare och användare. Informationen används också som stöd för beslut, när det behövs tillförlitlig och jämförbar information om de konsekvenser som användningen av träprodukter har på vår miljö.

 

jalanjalki-sv
Olika skeden i en byggnads livscykel enligt standarden EN 15804. I vidstående bild presenteras olika skeden i en byggnads livscykel. Miljökonsekvenserna av användningen av trä studeras separat i varje skede, varefter konsekvenserna räknas samman för hela den fastställda livscykeln. Det gör det möjligt att jämföra miljökonsekvenserna av användningen av trä med användningen av andra material. Livscykelbedömningar är ett viktigt verktyg för att jämföra olika lösningsalternativ för kretsloppsekonomin i samhället.

 

Bilden uppe på skärmen: Tarmo Räty, Luke