Trä lämpar sig utmärkt som bygg- och inredningsmaterial. Trä är en miljövänlig och förnybar råvara. Träkonstruktioner är starka och lätta, de är snabba att bygga och ger god kvalitet och ekonomi. Över 80 procent av alla träprodukter används för byggande. De återstående 20 procenten används för inredning och möbler, i fordon och transportmedel samt som komponenter i olika bruks- och prydnadsföremål.

Träråvaran, inomhusluften, marknaden – ingående forskningsbaserad vetskap i vid utsträckning

Naturresursinstitutet producerar information om de träbaserade råvarornas och produkternas egenskaper och lämplighet för olika ändamål. Resultaten tillämpas för utveckling av vidareförädlade produkter som gäller till exempel limträprodukter och andra så kallade ingenjörsträprodukter, skapande av nya ekologiska metoder for trämodifiering och träskydd samt optimering av kedjan från sågning till torkning och bearbetning.

Vaneritukkia otetaan vastaan. Kuva: Erkki Verkasalo, Luke.
Foto: Erkki Verkasalo, Luke.

Naturresursinstitutet undersöker trämaterialets lämplighet för olika lösningar inom byggverksamhet och andra slutanvändningar på grund av teknisk prestanda och ekonomisk konkurrensförmåga, och studerar på tillhörande värdekedjor och företagsnätverk.  Användningen av trämaterialier som används för byggning och inredning undersöks i samarbete med experter på konstruktionsteknik och formgivning och design. Därjämte tas produkternas hållbarhet, livscykel och miljöprestanda till hänsyn i forskningen.

Forskning och utveckling styrs av kundernas visioner och behov

Träproduktföretagen använder Naturresursinstitutets forskningsresultat för att planera sina marknads-, kund-, produkt- och investeringsstrategier, inrikta produkt- och teknikutvecklingen och anskaffa råvaror. Forskning på skogsproduktionen för hög virkeskvalitet stödjer skogsägarnas och de små och medelstora träproduktföretagens affärsekonomi.

Effektivare användning av biprodukter och miljömedveten hantering av materialströmmarna är viktiga faktorer för träproduktindustrins imago och ekonomisk framgång inom bioekonomin, eftersom samhället strävar efter att begränsa avfallsmängderna till ett minimum och höja återvinningen av materialierna till ett maximum. Forskningen inom träråvarornas kvalitet och användning stödjer utvecklingen av metoderna för skogsproduktion och virkesanskaffning och utvecklingen av skogsbruksprogram. Den är viktig när det gäller att fatta beslut om placeringen av produktionsanläggningar och organisera virkesanskaffningen inom träproduktföretag.

Bilden uppe på skärmen: Erkki Oksanen, Luke.