Träproduktindustrin använder träråvaran till hundra procent. Hälften av råvaran går till träprodukterna, medan den andra hälften består av sidoströmmar, bark, flis, såg- och hyvelspån, trimrester, slipdamm, o.s.v. De är viktiga råvaror vid produktion av massa och papper, spån- och fiberskivor och bioenergi, i framtiden också vid kemiska industrier och för olika bioaktiva produkter.

Träproduktbranschens basindustrier innebär sågar och fabriker som tillverkar träskivor, trästolpar och somliga produkter. De vidareförädlande industrierna utgörs av sådana fabriker som använder basindustriernas produkter för att tillverka till exempel möbler, dörrar, fönster eller trähus.

Över hälften av produktionen av vår viktigaste träprodukt, dvs. sågade trävaror av barrträ, och ännu mera av produktionen av andra viktiga produkter såsom björkplywood, LVL och limträ från barr, värmebehandlade träprodukter går på export. Exportinkomsterna från barrträvaror uppgår till cirka två miljarder euro per år. Den vidareförädlande industrin består i huvudsak av hemmamarknadsindustri, men även den ger mera en miljard euro i exportinkomster varje år.

Naturresursinstitutets breda forskningsverksamhet betjänar hela träproduktindustrin

Lukes forskningsresultat används för att utveckla varierande tekniker och olika process- och produktrekommendationer på våra olika träslag inom träproduktindustrin. Naturresursinstitutet (Luke) har också utvecklat IT-verktyg för industrierna för planering av investeringar och förbättring av produktion, till exempel funktionsspecifika kostnadsberäkningsmodeller vid sågverk.

Träprodukternas egenskaper kan förändras bland annat genom den fysikaliska och kemiska modifieringen. Till exempel, en modifieringsbehandling som går ut på att trämaterialet först komprimeras med hjälp av värme och fukt för att öka dess densitet, varefter det värmebehandlas, har studerats för att ta i bruk i industriell skala. Träets naturliga hållbarhet, främst dess väder- och rötbeständighet, har studerats i detalj. Naturliga och modifierade trämaterialier testas och analyseras enligt specifika testarrangemang och standarder för att uppfylla krav och behov av olika kunder på forskning.

Den information och vetskap som Luke producerar på processer utnyttjas av tillverkare av träprodukter själva, men även av leverantörer av maskiner och anläggningar för dem, instanser som bedriver produkt- och teknikutveckling, slutanvändare av träprodukter och hybridprodukter av trä och andra materialier. Skogsägare och träproducenter drar tillika nytta av dessa resultat.

Bilden uppe på skärmen: Erkki Oksanen, Luke.