Högklassigt virke och träprodukternas goda egenskaper är grunden för den finska träproduktindustrins konkurrenskraft.

Träproduktbranschen sysselsätter direkt 30 000 personer i Finland. När de indirekta effekterna beaktas, är den sysselsättande effekten ännu större. Branschens omsättning är 7–8 miljarder euro om året och den står för mer än 70 procent av träproducenternas rotprisinkomster. Träproduktbranschen ger regionala och lokala ekonomier betydande extra inkomster och står för 4–6 procent av Finlands exportinkomster.

Naturresursinstitutet forskar på och utvecklar råvarutillgången samt råvarans egenskaper och lämplighet för olika ändamål. I undersökningar inom skogsindustriernas affärsekonomi identifieras nya marknadsområden, kartläggs kundgrupper och deras specialbehov, utvecklas kombinationer av produkter och tjänster samt studeras efterfrågeutsikternas effekter på företagens produktstrategier och råvarubehov inom träproduktindustrin.

Genom att förbättra virkesmaterialets och träprodukternas egenskaper och höja effektiviteten hos användningen av resurserna blir företagens och produkternas konkurrenskraft bättre samtidigt som produktionstekniken hålls uppdaterad. Livscykelsfrågor, miljöprestanda, hälso- och säkerhetseffekter samt standardisering och normering inom byggande och inredning med trä är viktiga forskningsobjekt. Sidoströmmarna inom träproduktindustrin och deras alternativa bruk är en del av forsknings- och utvecklingsarbetet på bioenergi och bioraffinering.

Bilden uppe på skärmen: Erkki Oksanen, Luke.

Läs också