I Finland växer cirka 30 trädslag naturligt. Merparten av dessa är lövträd. Barrträden är endast fyra: tall, gran, en och den sällsynta idegranen som växer på Åland. Vissa av trädslagen – bland barrträden en och idegran – blir ofta endast buskar.

De dominerande trädslagen i Finland är gran, tall, glasbjörk och landets nationalträd vårtbjörk. Arterna växer allmänt i hela Finland med undantag för nordligaste Lappland och de högsta fjällområdena.

Utöver de inhemska trädslagen odlas i Finland många trädslag som inte ingår naturligt i vår natur.

Bland utländska trädslag har särskilt barrträden länge intresserat finländarna, eftersom vi har få naturliga barrträdslag. Å andra sidan finns det i regioner med liknande klimat som vårt – i Nordamerika, Östasien och på olika håll i Europa – rikligt med barrträd som kunde trivas även i Finland.

De utländska trädslagen har en större betydelse som prydnadsträd än i virkesproduktionen.

Forskningens fokus har förändrats

Man har studerat hur de utländska trädslagen har klarat sig i Finland i över 130 år, om utgångspunkten är de första lärkplanteringarna i statliga parker. Skogsforskarna har studerat trädslagen mångsidigt: uppdrivning, användning och egenskaper samt miljöförändringars effekter på hur trädslagen har klarat sig. Dessa studier har lagt grunden för vården, användningen och skyddet av Finlands skogar.

I Naturresursinstitutets senaste forskning utreder man bland annat möjligheterna att förädla särskilda former av träd till prydnadsträd och julgranar samt aspens förmåga att rengöra förorenad mark. Även trädslagens anpassning till klimatförändringen studeras.

Bilden uppe på skärmen: Erkki Oksanen, Luke.

 

Läs också