Skogsförnyelse är en av de viktigaste faserna inom skogsbruket. Målet med skogsförnyelse är att plantera en plantskog med god avkastning istället för det trädbestånd som avverkats vid föryngringsavverkningen. Finlands Skogslag  ålägger skogsägare att förnya skogen efter föryngringsavverkning. Med tanke på skogsbrukets lönsamhet bör detta göras så snabbt som möjligt efter förnyelseavverkningen.

Skogen förnyas med trädarter som lämpar sig bäst för tillväxtplatsen. Största delen av alla våra ekonomiskt betydelsefulla skogsträd förnyas genom odling. Skogsodling är en förutsättning för att man ska kunna dra nytta av den trädtillväxt och den bättre kvaliteten som man fått till stånd genom skogsförädling.

Naturresursinstitutet utvecklar olika kvalitetskontrollmetoder till stöd för och tillsammans med dem som utför den praktiska skogsförnyelsen. I samband med utvecklingen av skogsförnyelseåtgärder utgör prognostisering och reducering av skador en betydande del av forskningen. Även kostnadseffektiviteten främjas bland annat genom att utveckla nya plantarter och planteringsmetoder.

Forskningsresultaten som Naturresursinstitutet tar fram kan användas av såväl tjänsteproducenter som skogsägare. Företag som tillhandahåller skogsförnyelsetjänster kan förbättra kvaliteten på sitt arbete och ta fram bra plantskog för sina kunder på ett kostnadseffektivt sätt. Naturresursinstitutet utvecklar olika kvalitetskontrollmetoder till stöd för och tillsammans med dem som utför den praktiska skogsförnyelsen. Tack vare de utvecklade förnyelsemetoderna och den bättre kvaliteten blir skogsägarnas skogar efter föryngringsavverkning snabbt åter produktiva.

Bilden uppe på skärmen: Erkki Oksanen, Luke

Nyheter

Inga nyheter om detta ämne

Blogginlägg

Inga blogginlägg om detta ämne