I Finland tar det närmare 100 år för små plantor att växa upp till mogen skog. Trädarterna, växtplatsen och klimatförhållanden samt människans inverkan på skogens utveckling påverkar trädbeståndsdynamiken.

Kunskap om skogarnas och trädens ekologi och biologi samt mätningsuppgifter om skogsbeståndets utveckling under olika förhållanden och i olika situationer som samlats in under decennier har gjort det möjligt att beskriva utvecklingen med matematiska modeller. Med hjälp av modellerna kan man beskriva skogarnas tillstånd och förutse hur trädbeståndet kommer att utvecklas med eller utan skogsbruksåtgärder.

Modeller som utvecklats av forskare i skogsbruk och -avkastning beskriver i detalj de olika skedena i skogens utveckling. Då man upprättar modellerna använder man i stor utsträckning olika mätningsuppgifter från såväl exakt uppmätta och kontrollerade skogshanteringsprover som omfattande inventarier av stora skogsområden.

Modellerna gör det möjligt att granska och jämföra effekterna av omständigheterna och åtgärderna samt göra prognoser. Modellernas betydelse framhävs i forskningen i skogarnas långsamma utveckling och de fördröjda effekterna. Genom att förutse hur skogens utvecklas är det möjligt att till exempel bedöma virkesuttagets storlek, planera arbetet och de ekonomiska investeringarna.