Skogsbruksmetoderna har blivit mångsidigare. De mål som skogsägarna ställer på sina skogar och samordningen av skogarnas olika användningsformer förutsätter tillförlitlig forskningsinformation om åtgärdernas effekter på såväl skogsbrukets lönsamhet som skogens övriga värden.

Programvaran Motti som samlar in de centrala resultaten som tillväxt- och avkastningsforskningen vid Naturresursinstitutet tagit fram kan användas på olika sätt för att förutse de bearbetade skogsbeståndens utveckling.

Med hjälp av programvaran kan man jämföra olika skogsbruksalternativ. Med Motti kan man granska hur skogsvården eller en ovårdad skog, valet av trädart, planteringskedjorna eller enskilda skogsvårdsåtgärder påverkar skogsbeståndets utveckling, virkesuttaget, skogsbrukets lönsamhet eller till och med mängden kol som skogsbeståndet binder.

Med Motti kan man även ta fram långsiktiga scenariokalkyler. Motti används av bland annat skogsägare som stöd för skogsbruksbeslut, företag som stöd för beslutsfattandet och rådgivningen samt forskare som forskningsverktyg. Det har gjorts separata versioner – OpeMotti för undervisningsbruk i läroanstalter samt SuojeluMotti som verktyg för myndigheter att granska hur det tidsbestämda skyddet för ett skogsobjekt påverkar virkesproduktionen och skyddets ekonomiska effekter. Dessutom har man av Motti-programvaran skapat olika programvarulösningar som skräddarsytts för kunder.