Målet med skogsvårdsåtgärder efter att en plantskog har utplanterats, tidig vård och tidig röjning och gallring är att säkerställa att avkastningsmöjligheterna för investeringarna i förnyelseskedet förblir så bra som möjligt.

Med hjälp av tidig vård och röjning av plantskog ser man till att plantorna av den valda trädarten har utrymme att växa och tillräckliga resurser för tillväxt genom att minska konkurrensen från ytväxtligheten och andra trädbestånd. När plantskogen har mognat gallras trädbeståndet senare så att tillväxten fokuseras på de ekonomiskt värdefullaste trädbestånden och de kvalitativt bästa stammarna.

Naturresursinstitutet undersöker den optimala tiden för plantvård i plantskogar som förnyats på olika sätt på olika tillväxtplatser. Målet är att identifiera objekt där det räcker till att plantbeståndet vårdas en gång samt objekt där det behövs fler behandlingsomgångar. Dessutom är målet med forskningen att förutse tidpunkterna för åtgärder, bland annat med hjälp av fuktindex och annan så kallad big data.

Kostnaderna för plantbeståndsvård har stigit under de senaste tjugo åren betydligt snabbare än kostnaderna för övrigt skogsbruksarbete.  Rättidig plantbeståndsvård av hög kvalitet är nyckelfaktorer som bidrar till att man kan öka produktiviteten för tjänster inom plantbeståndsvård och på ett väsentligt sätt öka de vårdade plantskogarnas yta utan att öka de totala resurserna. Genom forsknings- och utvecklingsarbetet som görs tillsammans med praktiska aktörer söker man nya verksamhetsmodeller och verktyg för att utveckla skogsbrukstjänsterna.

Bilden uppe på skärmen: Erkki Oksanen, Luke