Virkesproduktionens mål inom skogsbruket är att producera högklassig och värdefull skogsråvara på ett hållbart och lönsamt sätt. Samtidigt framhävs skogarnas betydelse i dämpandet av klimatförändringen och skogarnas förmåga att anpassa sig till klimatförändringen. Vid sidan av virkesproduktionen strävar man efter att upprätthålla skogarnas livskraft för att bevara deras förmåga att binda och lagra kol ur atmosfären. Hanteringen av skogarna ska även trygga skogarnas mångfald.

I skogarnas tillväxt- och avkastningsforskning studerar man övergripande hur olika faktorer påverkar trädbeståndets utveckling.  Värdefullt forskningsstöd erhålls via de långvariga skogbeståndsprov som tagits i årtionden och med hjälp av vilka man utreder bland annat hur plantbeståndsvård, gallringssätt och -grad, tillväxtgödsling eller iståndsättningsdikning påverkar trädbeståndet.

Naturresursinstitutets forskning i skogarnas tillväxt och avkastning producerar information om de finländska skogsbruksförhållandena samt om hur olika skogsbruksåtgärder och kombinationer av dem påverkar tillväxten och virkesuttaget. I undersökningarna tar man i beaktande den ekonomiska lönsamheten samt andra mål än målen för virkesproduktion. Detta resulterar i stora mängder forskningsinformation och verktyg för skogsägare, företag och beslutsfattare.

Bilden uppe på skärmen: Erkki Oksanen, Luke