Sorkar kan orsaka betydande skador i bestånd av skogsträdplantor och i trädgårdar. De värsta skadorna uppkommer på vintern i toppskedet av sorkarnas fleråriga beståndsvariation. Sorkbestånden når i allmänhet toppnivåer 3–4 års intervaller.

Sorkskadorna är tidvis större än älg- och andra hjortdjurskadorna. Södra Finland upplevde ett rekordartat toppår för sork vintern 2008–2009, då sork totalförstörde cirka 20 000 hektar ung plantskog. Dessutom påträffades lindrigare skador på ett område som var tre gånger större än detta. De ekonomiska skadorna var större än 20 miljoner euro.

Bild: Pekka Voipio, Luke
Skogssork Bild: Pekka Voipio, Luke

I Finland finns 11 sorkarter. De två vanligaste och samtidigt värsta skadedjuren är åkersork och långsvansad skogssork. Vattensorken, som gräver sig ned i marken på vintern, orsakar lokala rotskador i luckra jordar. Åkersorken uppehåller sig i allmänhet under snön, där den gnager på plantans rotända. Skogssorken klättrar upp till toppen till och med i stora barrträd, där den äter toppknopparna och toppskottens bark.

Forskning för att minska plantskadorna

Naturresursinstitutet bedriver en omfattande forskning om faktorer som påverkar sorkskadorna, skogsbruksmetoder som minskar risken för plantskador och plantornas återhämtning från skador. Vi undersöker och utvecklar också medel för att skrämma bort sorkar för att skydda plantorna. Det är möjligt att påverka hur allvarliga sorkskadorna blir genom att välja rätt ytvegetation och rätt trädslag. Även plantmaterialets ursprung och storlek, gödslingen under plantskoleskedet och planteringstidpunkten har betydelse.

Vi bedriver forskning i samarbete med inhemska och utländska forskningsinstitut och universitet. Även samarbetet med aktörer i branschen spelar en viktig roll.

Uppföljningen av sorkbestånden hjälper vid planeringen av skogsvården

Naturresurser bedriver riksomfattande uppföljning av sorkarnas beståndsvariation som en myndighetsuppgift. Vi informerar om sorkuppföljningens resultat två gånger om året. Syftet med informationen om sorkuppföljningen är att hjälpa kunderna, särskilt skogsägare, att identifiera tidpunkterna för hög plantskaderisk och planera sina skogsförnyelseåtgärder utifrån detta. Forskningen kring sorkskador ger kunderna i sin tur detaljerad information om skogsvårdsmetoder som påverkar skadenivåerna och om eftervård av skador.

Bilden uppe på skärmen: Erkki Oksanen, Luke